Proposition från förbundsstyrelsen

Proposition 1: Definition av distrikt i förbundsstadgar

Riksdagen har beslutat, i enlighet med Konstitutionsutskottets betänkande 2019:20/KU3, att alla landsting ska benämnas som regioner från 1 januari 2020. (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-beteckning-for-kommuner-pa-regional-niva_H701KU3)

Riksdagens beslut påverkar dock inte Länsstyrelsernas geografiska ansvarsområden som fortfarande följer en länsvis indelning.

Förbundsstyrelsen har gjort en översyn av förbundets stadgar med anledning av riksdagens beslut då detta kan medföra olika tolkningar av begrepp i stadgarna. Efter översynen är vår bedömning att vår benämning för distrikt fortfarande omfattar både län och regioner.

För att minimera riskerna för misstolkning av förbundsstadgarna föreslår förbundsstyrelsen ett tillägg i stadgarna för att förtydliga definitionen av distrikt. Förbundsstyrelsen föreslår också att vi följer Sveriges Kommuner och Regioners indelning av regioner. (https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html)

Förslag på tillägg:
”I dessa förbundsstadgar benämns distrikt som en definition av indelade områden för både regioner och län. Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners indelning av regioner.”

Tillägget föreslås att placeras mellan innehållsförteckningen och §1 Förbundets namn och säte.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att godkänna förbundsstyrelsens proposition om förtydligande och tillägg i förbundsstadgarna.