Motioner & proposition

Idag offentliggör SDR alla motioner inklusive förbundsstyrelsens yttranden samt förbundsstyrelsens proposition inför SDR:s digitala kongress den 4 till 6 juni. Dessa har också skickats ut till alla våra regionala, lokala och anslutna organisationer samt till Västanviks folkhögskola.

Motioner & handlingsprogram 2022 till 2025

Förbundet har sedan 2018 bedrivit och ska under 2021 fortsätta ett arbete enligt handlingsprogrammet Teckenspråk – En hållbar framtid med följande fem områden:

  • Starkare rätt till teckenspråk
  • God hälsa och välbefinnande
  • Minskad fattigdom
  • Mer jämlikt samhälle
  • Stark dövrörelse

Arbetet avses att fortsätta på samma sätt även under nästa kongressperiod, det vill säga 2022 till 2025, då de globala målen enligt Agenda 2030 fortfarande är gällande. Under motionsprocessen har alla organisationer därför getts möjlighet att kryssa i förslag till område för deras motioner. I filmerna om motionerna på kongresswebben framgår därför organisationernas förslag till område och vi vill klargöra att förbundet i sitt förarbete har placerat motionerna och deras intentioner i de områden som förbundet anser vara mest lämpliga. Områdesindelningen för motionerna följer förbundets bedömningar och av den anledningen kan det förekomma att indelningen och filmerna som presenterar organisationernas områdesförslag inte alltid överensstämmer.

Du hittar här alla 45 motioner från våra organisationer och propositionen från förbundet – både på svenskt teckenspråk och på svenska. Dessa finns också som pdf-filer, som ni kan ladda ner.

Zoom-kurser & påverkanstorg

I vår information till alla regionala, lokala och anslutna organisationer samt Västanviks folkhögskola har vi även erbjudit kurser i zoom vid tre olika tillfällen under april månad. Därefter genomförs fem påverkanstorg under maj månad. Syftet med påverkanstorgen är att ge alla möjlighet till diskussioner och att vi gemensamt kan förbereda oss för att effektivisera beslutsprocesser och behandling av olika frågor under kongressen i juni.

Resterande handlingar skickas ut senast den 4 maj.

Besök gärna vår kongresswebb ofta och alla är varmt välkomna att följa vår kongress!