Motion 9: Nationellt kunskapscenter

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: God hälsa och välbefinnande

Motivering:

Kunskap om döva och teckenspråk hos myndigheterna varierar otroligt mycket och det påverkar döva i samhället då alla får varierande stöd och insatser som även inte gynnar döva.

Sverige måste ha ett kunskapscenter om döva och svenskt teckenspråk dit myndigheterna kan vända sig till för att få stöd i sina insatser. Ett center för dövfrågor ska funka som expertstöd inom teckenspråk, tolkfrågor, juridiska frågor, hjälpmedel, utbildning, råd och stöd till olika samhällsaktörer på olika nivåer i samhället. Det ska även vara möjlighet för döva individer att vända sig dit för att få råd och stöd.

Centret ska också vara en övergripande nationell resurs. En av de viktigaste uppgifterna för centret är att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om döva och teckenspråk till samhället.

Sveriges Dövas Riksförbund kan även se över möjligheten till att frågan inkluderas i institutet för mänskliga rättigheter, som kommer att etableras inom en snar framtid. Institutet är tänkt att vara en oberoende granskare av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Sverige och skulle kunna vara en lämplig plats för en form av kunskapscenter.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska arbeta för att det ska finnas ett kunskapscenter om döva och teckenspråk.
Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen instämmer att det behövs ett nationellt kunskapscenter om döva och teckenspråk. Att behovet finns syns bland annat i att SDR:s förbundskansli dagligen får frågor om döva och teckenspråk.

Förbundet anser att kunskapscentret ska utgöra ett nav för kunskap och fakta samt vara rådgivande och sakkunnig för olika samhällsaktörer i frågor om döva och teckenspråk. SDR har arbetat länge för att uppnå målet om ett kunskapscenter och frågan finns även med i vårt nuvarande handlingsprogram. Under den gångna kongressperioden har SDR kontaktat olika aktörer för att diskutera olika samverkansmöjligheter. Arbetet pågår fortfarande.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.