Motion 8: Kurs i dövblindtolkning för frivilliga döva

Organisation bakom motionen: Y-läns Dövas Förbund
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Starkare rätt till teckenspråk

Motivering:

Y-läns Dövas Förbunds styrelse har konstaterat att det råder brist på förståelse hos dövblinda när vissa hörande dövblindtolkar tolkar åt dem till exempel vid föreningens årsmöten och så vidare. Det blir missförstånd då och då, dessutom tolkar inte (hörande) dövblindtolkar andra döva som tecknar med varandra vilket gör att dövblinda blir sittande utan att veta vad som händer runt omkring.

Vi har sett och vet att DÖVA dövblindtolkar tolkar allt då dom vet vad det innebär att vara utan information. Västanviks folkhögskola bedriver i dagens läge Dövblindtolkutbildningen, och det tycker vi är jättebra. Men denna utbildning vänder sig till yrkesverksamma döva dövblindtolkar, vilket krävs en distansutbildning under de två åren med träffar en gång i månaden.

Under 90-talet har SDR ordnat en Dövblindtolkutbildning för döva som har nytta av detta i sina jobb, då dom jobbar med dövblinda eller ställer upp frivilligt i olika sammanhang och tolkar för dövblinda utan betalning.

Yrkande:

Y-läns Dövas Förbund föreslår att kongressen beslutar:

  • att SDR tillsammans med Västanviks folkhögskola ser över hur utbildningen kan läggas upp och huruvida döva dövblindtolkar kan få ersättning då det sker på frivillig basis.
Förbundsstyrelsens yttrande:
Genom SDR:s tidigare arbete i projektet Döva Tolkar och Översättare, DTÖ (genomfördes från 2014 till 2017) visade det sig att behovet av döva tolkar finns. Projektet utvecklade ett yrkesområde för döva tolkar som arbetar med olika tolkuppdrag. I projektet genomfördes två utbildningsomgångar med att utbilda döva till att bli döva tolkar och översättare. Efter projektet blev det en etablerad utbildning för döva tolkar på Västanviks folkhögskola i samverkan med Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. De som har gått denna utbildning och kommer ut på arbetsmarknaden som döva tolkar ska ha samma status som andra teckenspråkstolkar. Förbundet kan därför inte arbeta för någon form av ersättning för frivilliga döva när det nu finns en arbetsmarknad för döva tolkar. Därför föreslår förbundet att avslå motionen.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att avslå motionen.