Motion 7: Teckenspråksskola

Organisation bakom motionen: Dalarnas Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Inget förslag finns

Motivering:

Tidigare har Dalarnas Dövas Förening lämnat in en motion om att få till en teckenspråkig skola. Vi vill nu återigen motionera för en teckenspråkig skola. Skollagen är det som är hindret för att vi ska kunna få en teckenspråkig skola, likt engelska skolan och franska skolan.

Yrkande:

Dalarnas Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att SDR arbetar för att ändra skollagen så att vi kan verka för att få till en renodlad teckenspråkig skola med teckenspråkskompetens och är fullt teckenspråkig.
Förbundsstyrelsens yttrande:
 Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att oavsett skolform är barn och ungas rätt till svenskt teckenspråk odiskutabelt. Den nuvarande formuleringen i skolförordningen uppfattas som diskriminerande mot svenskt teckenspråk, då det inte ges samma ställning som talad svenska eller övriga talade språk. Skollagen i sin nuvarande lydelse visar tydligt att svenskt teckenspråk inte betraktas som ett fullvärdigt språk. En viktig grund i det demokratiska skolvalet i Sverige idag är att det ska finnas möjlighet att välja olika skolformer, vilket det alltså inte gör idag, framförallt för döva och teckenspråkiga barn. Vi anser att skolförordningen ska behandla svenskt teckenspråk som likvärdigt med andra språk. 
Det är viktigt att aktörer som vill driva skolor med teckenspråk som särskild profil ska garantera behöriga lärare med full teckenspråkskompetens. Likaså att samla tillräckligt stora elevgrupper för att kunna förverkliga en genuin teckenspråksmiljö. Detta för att säkerställa barn och ungas rätt till en kvalitativ utbildning på teckenspråk i en teckenspråkig miljö. Ansvariga myndigheter, däribland Skolverket och Skolinspektionen, ska ha dövkompetens för att kunna tillvarata målgruppernas rätt till en kvalitetssäkrad utbildning på teckenspråk.
SDR representerades tidigare i Skolverkets samråd genom Lika Unika men efter Lika Unikas avveckling omdisponerades platserna i samrådet. I samband med det nominerade SDR en representant och under hösten 2020 fick vi besked att SDR fått en plats i samrådet. Här har SDR nu större möjligheter att arbeta för en förändring i lagstiftning och regelverk samt sprida kunskap om teckenspråk och dövas förutsättningar till en likvärdig utbildning. Därför föreslår förbundsstyrelsen att kongressen bifaller motionen.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen.