Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

Stockholms Dövas Förening anser att det behövs en del ändringar och tillägg i arbetsordningen för valberedningen. Det främsta syftet med ändringarna och tilläggen är att utveckla valberedningens arbete och få ett bättre inflytande från föreningarna. Bland annat vill vi att de aktiva inom förbundet skall vara medlemmar hos förbundet. Ersättarens roll i valberedningen bör klargöras.

Processen gällande nomineringslistan behöver även justeras så att det underlättar för distriktsorganisationerna och senareläggas jämfört med processen med motionerna. Distriktsorganisationerna ges då möjligheten till att fokusera på motionerna och därefter på nomineringslistan. Valberedningen ska även underlätta arbetet med att informera vilka från styrelsen avser att lämna sin plats till förfogande.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

 • att i § 1 göra tillägg med tre meningar:
  Nuvarande lydelse:
  Enligt § 9.1 i förbundsstadgarna består valberedningen av en ordförande, två ledamöter och två ersättare i prioriterad ordning.
  Förslagen lydelse:
  Enligt § 9.1 i förbundsstadgarna består valberedningen av en ordförande, två ledamöter och två ersättare i prioriterad ordning. Ersättare går in i den fall ledamot lämnat sin plats i valberedningen.
  Lämnar ordföranden valberedningen tar ena av ledamoten rollen som ordförande och per automatik tas ledamotens plats av ersättare. Ersättarna är inte verksamma i valberedningens arbete i rollen som ersättare.
 • att i § 6.2 göra tillägg med en mening:
  Nuvarande lydelse:
  Enligt § 8.1 i förbundsstadgarna kan endast döva nomineras till val av förbundsordförande och vice förbundsordförande. Vidare ska majoriteten av ledamöterna i förbundsstyrelsen vara döva och samtliga ledamöter ska vara teckenspråkiga.
  Förslagen lydelse:
  Enligt § 8.1 i förbundsstadgarna kan endast döva nomineras till val av förbundsordförande och vice förbundsordförande. Vidare ska majoriteten av ledamöterna i förbundsstyrelsen vara döva och samtliga ledamöter ska vara teckenspråkiga. Samtliga ska vara medlemmar hos förbundet.

 • att i § 7 göra en ändring och ett tillägg:
  Nuvarande lydelse:
  Valberedningen ska aktivt inhämta förslag på lämpliga styrelsekandidater från lokala föreningar, länsföreningar och länsförbund som är anslutna till SDR. Valberedningen kan då också informera om valberedningens arbetssätt och att kandidatfrågorna kan tas upp vid medlemsmöten. Länsföreningarna och länsförbunden ska senast den 31 oktober året före kongressen lämna in sina namnförslag till valberedningen.
  Förslagen lydelse:
  Valberedningen ska aktivt inhämta förslag på lämpliga styrelsekandidater från lokala föreningar, länsföreningar och länsförbund som är anslutna till SDR. Valberedningen kan då också informera om valberedningens arbetssätt och att kandidatfrågorna kan tas upp vid medlemsmöten. Distriktsorganisationerna ska senast den 15 januari kongressåret lämna in sina namnförslag till valberedningen. Valberedningen ska senast den 15 november året före kongressen informera vilka av styrelseledamöterna avser att lämna sin plats till förfogande.
 • att i § 8 göra en ändring:
  Nuvarande lydelse:
  Valberedningen ska senast den 31 januari kongressåret fastställa sin nomineringslista och överlämna den till SDR:s kansli för utskick till anslutna lokalföreningar, länsföreningar och länsförbund. Valberedningen ska då också informera om hur motkandidater kan lämnas.
  Förslagen lydelse:
  Valberedningen ska i samråd med SDR:s kansli senast fastställa sin nomineringslista och överlämna den så att det kommer ut till distriktsorganisationer senast tre månader innan kongressen. Valberedningen ska då också informera om hur motkandidater kan lämnas. 
 • att i § 9 göra tillägg:
  Nuvarande lydelse:
  Motkandidater kan lämnas fram till kl. 18:00 dagen före val av förbundsstyrelse. Motkandidat måste intyga att de uppfyller de krav som ställs på styrelsekandidat enligt § 6.2.
  Innan kongressen startar kan förslag på motkandidater skickas till SDR:s kansli på angiven blankett. När kongressen startat lämnas förslag till kongressens presidium. Förslag på motkandidater kan lämnas fram till kl. 18:00 dagen före val av förbundsstyrelse. Därefter fastställer kongressen slutlig nomineringslista av förbundsstyrelse med eventuella motkandidater.
  Förslagen lydelse:
  Motkandidater kan lämnas fram till kl. 18:00 dagen före val av förbundsstyrelse. Motkandidat måste intyga att de uppfyller de krav som ställs på styrelsekandidat enligt § 6.2.
  Innan kongressen startar kan förslag på motkandidater skickas från distriktsorganisationer till SDR:s kansli på angiven blankett. När kongressen startat lämnas förslag till kongressens presidium. Förslag på motkandidater kan lämnas fram till kl. 18:00 dagen före val av förbundsstyrelse. Därefter fastställer kongressen slutlig nomineringslista av förbundsstyrelse med eventuella motkandidater.
 • att i arbetsordningen göra ett nytt paragraftillägg och fem ändringar:
  Förslagen lydelse:
  10 Valprocessen
  Valberedningen ska vid beslut av kongressens arbetsordning informera om valprocessen enligt nedan. Vid val presenterar valberedningen återigen både huvudförslaget och eventuella inkomna motkandidater som ställs emot varandra i grupp. Valberedningens förslag förblir huvudförslag på kongressen att först ta ställning till.
  I flerpersonsval ställs samtliga kandidater mot varandra i en gemensam röstning.
  Vald är den person som först uppnått enkel majoritet och därtill samlat flest antal röster. Uppgår ingen kandidat dit vid första omgången, utgår den kandidat med lägst antal röster inför nästa omgång.
  § 11 Fyllnadsval
  11.1
  Har någon ledamot lämnat sitt uppdrag i förbundsstyrelsen under mandatperioden kan fyllnadsval göras vid förbundsmöte enligt § 7.1 i förbundsstadgarna. Valberedningen ska lämna förslag på fyllnadsval. Tillsammans med kallelsen till förbundsmötet, som ska skickas ut senast två månader före förbundsmötet enligt § 7.2 i förbundsstadgarna, ska valberedningen uppmana lokala föreningar, länsföreningar och länsförbund att lämna namnförslag till valberedningen.
  11.2
  Valberedningens nomineringslista ska skickas ut tillsammans med övriga handlingar senast fyra veckor före förbundsmötet, enligt § 7.3 i förbundsstadgarna. Länsföreningarna och länsförbunden har rätt att lämna namn på motkandidater till valberedningen på förbundsmötet innan fyllnadsvalet äger rum. Vid fyllnadsval presenterar valberedningen både sitt förslag och eventuella inkomna motkandidater.

  11.3
  För valprocessen gäller samma regler som vid kongressen vilka stadgas i § 6.7 i förbundsstadgarna.
  12 Arkivering
  Efter kongressen ska valberedningens handlingar samlas i en pärm och överlämnas till SDR:s kansli för arkivering.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår att valberedningens arbetsordning behöver ändringar och tillägg för att förbättra föreningarnas inflytande. Valberedningens arbetsordning är ett viktigt dokument där valberedningen får stöd och riktlinjer i sitt uppdrag. Dokumentet brukar främst uppdateras av valberedningen själva och förslaget lämnas till kongressen som behandlar denna fråga. Det är viktigt att alla lokala och regionala organisationer lämnar synpunkter och ger förslag på förändringar i arbetsordningen.

Vid kongressförhandlingarna finns det, sedan kongressen 2017, en punkt på dagordningen där valberedningens arbetsordning beslutas av kongressen. Förbundsstyrelsen föreslår därför att kongressen behandlar den här motionen under §16a. Valberedningens arbetsordning.

Förbundsstyrelsen vill uppmärksamma att det finns föreslagna tillägg i denna motion som kopplas ihop till motion nummer 40 Stadgeändringar. Utifrån ett demokrati- och tidsperspektiv anser förbundsstyrelsen att vi ska behålla den tidsplan som gäller idag för information till lokala och regionala organisationer, enligt vårt yttrande till motion 40. I samma motion finns en att-sats om att samtliga styrelseledamöter ska vara medlemmar hos förbundet. Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen bifaller den att-satsen.

En rekommendation från förbundsstyrelsen har getts till valberedningen om att de senast året före kongressen bör tala om för våra regionala organisationer vilka styrelseledamöter som planerar att lämna sin plats till förfogande, på exempelvis ett förbundsmöte. Det kan vara en värdefull information för alla organisationerna, som då också ges mer tid att lämna förslag på styrelsekandidater till valberedningen senast 31 oktober året före kongressen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att kongressen behandlar denna motion och dess förslag i samband med §16 a. Valberedningens arbetsordning.