Motion 44: Behandling av beviljade motioner under mandatperiod

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

Under processen med framtagning av nya motioner till Sveriges Dövas Riksförbund upplever vi att det är svårt att följa upp de gamla motionerna som har behandlats sedan föregående kongress. Vi anser att informationen från förbundsstyrelse är otillräcklig, nästan på gränsen till otillgänglig, vilket gör att vi inte vet vad och hur Sveriges Dövas Riksförbund har arbetat i enlighet med motionerna som beviljades av kongressen år 2017.

Det innebär att anslutna föreningar och distriktsorganisationer behöver anstränga sig för att hämta in information och ännu mer ansvar läggs på deras axlar. Vi efterfrågar transparens och tydlighet, vilket är viktiga förutsättningar för att förbundet och föreningarna ska kunna arbeta gemensamt i olika områden.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska skapa ett fungerande digitalt system som underlättar för medlemsföreningar/organisationer att kontinuerligt följa SDR:s arbete med beviljade motioner från dag 1.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska synliggöra vad som inte gjorts, vad som gjorts samt vilka resultat som uppnåtts tillsammans med förbundets tankar och kommentar kring resultaten.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen håller med om att en bättre återkoppling till regionala och lokala organisationer kring förbundets motionsarbete bör göras. Däremot vill förbundsstyrelsen inte låsa sig fast i hur den informationen ska förmedlas, genom ett digitalt system som motionären föreslår. Förbundet åtar sig att utveckla information om hur arbetet med beviljade motioner fortgår och implementerar det i vårt löpande arbete.

SDR har, i oktober 2020, skickat ut en uppföljning av motioner och handlingsprogrammet 2018–2021 beslutade av SDR:s kongress 2017 till regionala, lokala och anslutna organisationer. Denna motionsuppföljning kan vara en början till en modell hur arbetet kan synliggöras hos förbundet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse första att-satsen besvarad.
Att bifalla andra att-satsen.