Motion 43: Ändra på nuvarande orättvisa motionsprocessen till SDR

Organisation bakom motionen: Västra Götalands Dövas Länsförbund
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse
Motivering:

Enligt SDR:s stadgar:

Ӥ 6.5 Motioner
Distriktsorganisationer och anslutna organisationer har rätt att lämna motioner till ordinarie kongress.
Medlem har rätt att, genom sin distriktsorganisation, lämna in motioner till ordinarie kongress. Motionen ska åtföljas av ett yttrande från styrelsen för berörd distriktsorganisation.

Motionerna ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 november före kongressåret.

Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL) anser att det skapar orättvisa bland oss då det är olika inom distriktsorganisationer. Vissa av organisationerna har inte direktkontakt med medlemmar utan istället är det lokalföreningen som har direktkontakt, medan vissa organisationer har direktkontakt med sina medlemmar. Se cirkel för hur fördelningar ser ut i Sverige.

Figur 1: Cirkel till väster, blå andel visar hur många distriktsorganisationer som inte har någon lokal förening under sig, vissa av dessa är motsvarande lokalförening som inte är distriktsorganisation. Den mörkgrå visar hur många lokalföreningar som ligger under distriktsorganisation, 21 st lokalföreningar som är fördelade på 7 distriktsorganisationer och varje organisation kan ha mellan 1 och 5 lokalföreningar under sig.

 

VGDL vill lyfta fram att vi är en distriktsorganisation och är en av dessa som har flera lokalföreningar under oss. VGDL har alltså 5 lokalföreningar. För att VGDL ska kunna behandla alla motioner jämlikt så måste alla lokalföreningar skicka sina motioner till VGDL för behandling på VGDL:s årsstämma enligt stadgar. Se figur hur en process går till för VGDL och sina lokalföreningar.

Figur 2: Man ser en tidslinje för hela processen. Den börjar hos lokalföreningen redan år 2019 för att de ska kunna lämna in motioner till SDR om man följer både VGDL:s och SDR:s stadgar.

VGDL anser att det inte är hållbart då hela processen tar två år. Det kan innebära att motioner inte längre är aktuella och det blir svårt att hänga med i samhällsutvecklingen då det sker snabba förändringar under två år.

VGDL är medveten om att VGDL själv kan ändra sina stadgar så att processen ska underlättas för sina lokala föreningar kring motionerna. Det innebär att VGDL måste ordna en extra årsstämma året innan kongressen. Enligt VGDL:s stadgar ska kallelse sändas senast två månader före.

Till exempel behöver VGDL skicka ut kallelse i början av augusti 2020 och stadgar behöver ändras för när man ska skicka in motioner. Enligt stadgar ska VGDL skicka ut styrelsens yttrande två månader innan. Man kan skicka ut båda kallelser och yttrande för motioner samtidigt någon gång i augusti. Då hinner VGDL bearbeta inkommande motioner i tid. VGDL har styrelsemöte fyra gånger per år enligt verksamhetsplan. Motioner måste skickas in under våren.

Så om vi ser över processen kan några månader sparas, så att lokala föreningar kanske hinner ta upp motioner under deras årsmöte under våren 2020.

Det innebär också merkostnader för VGDL på grund av en extra årsstämma.

VGDL ska ha sin årsstämma senast 30 juni enligt stadgar. VGDL behöver förbereda en extra årsstämma samtidigt med den ordinarie årsstämman. Det innebär mer jobb för styrelsen.

Dessutom finns det också en annan aspekt. Det kan förkomma en risk att distriktsorganisationen eventuellt inte behandlar motioner på rätt sätt så att lokala föreningarnas motioner inte skickas vidare till SDR. Det har förkommit tidigare att lokala föreningarna har skickat sina motioner direkt till SDR utan distriktsorganisations yttrande vilket inte följer SDR:s stadgar. VGDL har fått yttra sig i efterhand.

Ett annat alternativ är att VGDL:s styrelse kan ha mandat att ta beslut angående motioner som kommer från lokalföreningar. Men om VGDL exempelvis får in två olika motioner från två lokala föreningar och dessa motioner kanske säger mot varandra. Då blir det svårt att behandla dessa utan chansen att ha diskussioner med ombud från varje förening vid årsstämman. VGDL tycker inte att det är ett bra arbetssätt för då försvinner demokratisyftet som är kärnan i arbetet.

VGDL tycker att SDR:s stadgar behöver ändras så att processen blir rättvis för alla och att det blir mer effektivt, samt att lokalföreningarna ska känna att SDR finns närmare dem.

Yrkande:

Västra Götalands Dövas Länsförbund föreslår att kongressen beslutar:

  • att ändra SDR:s stadgar enligt följande:
    Ӥ6.5 Motioner
    Distriktsorganisationer och anslutna organisationer har rätt att lämna motioner till ordinarie kongress.
    Medlem har rätt att, genom sin distriktsorganisation eller lokal föreningen, lämna in motioner till ordinarie kongress.Motionerna ska vara förbundsstyrelsen och distriktsorganisation tillhanda senast den 1 november före kongressåret. Motionen ska åtföljas av ett yttrande från styrelsen för berörd distriktsorganisation senast 1 december före kongressåret.”

Förbundsstyrelsens yttrande:

I SDR:s förbundsstadgar står det i paragraf 6, mom 5 att distriktsorganisationer och anslutna organisationer har rätt att lämna motioner till ordinarie kongress. Medlem har rätt att, genom sin distriktsorganisation, lämna in motioner till ordinarie kongress. En motion ska åtföljas av ett yttrande från styrelsen för berörd distriktsorganisation. Det innebär att alla föreningar får skicka motioner till SDR. Det står inte i stadgarna att motionerna behöver behandlas hos distriktsorganisationen, utan enbart att distriktsorganisationens styrelse skall yttra sig om motionen. Det innebär att distriktsorganisationen inte måste stötta motionen innan den skickas till SDR.

Motionären föreslår att motioner från föreningarna kan skickas direkt till SDR senast den 1 november och att regionala organisationers yttranden kan skickas en månad därefter, det vill säga den 1 december. Förbundsstyrelsen avvisar detta förslag. Från att alla motioner skickats till förbundet behöver både styrelse och kanslipersonal sätta sig in i motionärens önskan och förslag samt distriktsorganisationens yttrande. Det krävs ibland också en del research-arbeten. Därefter sker interna diskussioner och förankringar om var förbundet står i frågor innan arbetet med förbundsstyrelsens yttranden påbörjas. Förbundets arbete med motioner börjar direkt efter den 1 november för att slutföras med textproduktion och slutligen översättning till svenskt teckenspråk tre månader för kongressen. Ett flertal helgdagar infaller också under perioden. Motionärens förslag om att ändra senaste dag för att skicka in distriktsorganisationernas yttranden från den 1 november till 1 december blir därför orealistiskt från förbundets sida och utifrån vår tidsplan.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att avslå motionen.