Motion 42: Antal ombud vid kongressen

Organisation bakom motionen: Y-läns Dövas Förbund
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Mer jämlikt samhälle

Motivering:

Y-läns Dövas Förbund vill härmed lämna en motion att minska antalet ombud hos vissa föreningar vid kongressen med två (2) ombud. Vi anser att det nuvarande sättet är odemokratiskt när stora föreningar får skicka flera ombud och mindre föreningar bara får skicka två ombud.

Vi kan ej förstå tanken bakom detta förslag (som vi anser är helt orättvist). Varför ska det behövas flera ombud från en förening som ska rösta för ett och samma förslag? Om det är två eller nio ombud från en förening, som ska rösta är de ju i alla fall överens om hur de ska rösta. De för ju fram föreningens gemensamma beslut. Det ger ju samma tyngd för beslutet, oavsett om det är två eller nio röster.

Det enda som skiljer sig i nuläget är att de större föreningarna får ofta genom sina röster hur lätt som helst och mindre föreningar förlorar ofta. Vi anser att detta inte är rättvist.

Yrkande:

Y-läns Dövas Förbund föreslår att kongressen beslutar:

  • att två (2) ombud från varje förening, oavsett föreningens storlek, ger mer rättvisa och varje förening känner sig likvärdig andra föreningar, även de som är större.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen kan förstå att ombudsfördelningen kan upplevas som orättvis. Vi ser också att frågan om ombudsfördelningen varit en återkommande diskussion på tidigare kongresser.

Utdrag från förbundets stadgar:
Paragraf 6, mom 2 a) att varje distriktsorganisation ett (1) fast ombud till kongressen och därutöver fördelas antalet ombud i förhållande till medlemsantalet hos distriktsorganisation som grundar sig på förbundsavgifter inbetalda den 31 december året innan kongressen. I paragraf 6, mom 2 b) att antalet ombud per distriktsorganisation får vara högst sju (7).

Fördelningen av 51 ombud utgår från hur många medlemmar de regionala organisationerna har och speglar därför också deras storlek. Förbundet har en uträkning som utgår från ett fast ombud per regional organisation (20 fasta ombud, inför 2021). De resterande ombuden (31 ombud, inför 2021) fördelas enligt en procentuell uträkning som utgår från medlemsantalet.

Den nuvarande ombudsfördelningen speglar organisationens storlek och medlemsantal men den bejakar också mindre organisationers demokratiska möjligheter att göra sig sedda på kongressen. Alla föreningar, stora som små, har möjlighet att samarbeta med och lobba andra organisationer för att få stöd för sin sakfråga, och på så sätt få flera röster för sina egna förslag. Sammantaget anser förbundsstyrelsen att nuvarande uträkning av ombudsfördelningen är det mest lämpliga.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att avslå motionen.