Motion 40: Stadgeändringar

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

Stockholms Dövas Förening anser att det behövs en del ändringar och eventuella tillägg i förbundets stadgar.

Gällande kongressperiod så anser vi att dagens samhälle utvecklas snabbt och viktiga arbetsområden förändras genom samhällsförändringar. Det är idag komplicerat att hitta kandidaterna till förbundsstyrelsen då majoriteten anser att det är en lång period på fyra år. Vi anser att arbetsperioden för motioner och nomineringslistor bör särskiljas så att det underlättar för både föreningarna och förbundet samt dess valberedning. Förbundsstyrelsen ska vara medlemmar hos förbundet.

Främsta syftet med ändringarna och tilläggen är att utveckla förbundets arbete och möjligheten till bättre inflytande på förbundet från föreningarna. Sveriges Dövas Riksförbund ska även se till att dessa ändringar även görs i förbundets normalstadgar.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

 • att i 6.1 göra en ändring:
  Nuvarande lydelse:
  Ordinarie kongress hålls vart fjärde år före 30 juni, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen.Förslagen lydelse:Ordinarie kongress hålls vart tredje år före 30 juni, på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen.
 • att i § 6.4 göra ändring:
  Nuvarande lydelse:
  Ombud ska få kongresshandlingarna senast en månad före ordinarie kongress. Förbundsstyrelsens propositioner och motioner med förbundsstyrelsens yttrande ska sändas till distriktsorganisationer senast tre månader före kongressen.Förslagen lydelse:
  Ombud ska få kongresshandlingarna senast en månad före ordinarie kongress. Förbundsstyrelsens propositioner och motioner med förbundsstyrelsens yttrande och valberedningens färdigställda nomineringslista ska sändas till distriktsorganisationer senast tre månader före kongressen.
 • att i § 8.1 göra ett tillägg:
  Nuvarande lydelse:
  Kongressen väljer en förbundsstyrelse, som består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och fem eller sju ledamöter.Förslagen lydelse:
  Kongressen väljer en förbundsstyrelse, som består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och fem eller sju ledamöter. Samtliga ska vara medlemmar hos förbundet.
 • att i § 9.1 göra ett tillägg:
  Nuvarande lydelse:
  Valberedningen består av tre ledamöter varav en är ordförande samt två ersättare i prioriterad ordning.Förslagen lydelse:
  Valberedningen består av tre ledamöter varav en är ordförande samt två ersättare i prioriterad ordning. Samtliga ska vara medlemmar hos förbundet.
 • att i § 9.3 göra en ändring:
  Nuvarande lydelse:
  Kongressen ska vid val av kongressutskott på punkt 5 d enligt § 6.1 välja ett valberedningsutskott bestående av ett lämpligt antal kongressombud. Utskottet ska under kongressen aktivt arbeta fram förslag på ny valberedning att föreslå för kongressen vid val av valberedning.Förslagen lydelse:
  Kongressen ska vid val av kongressutskott välja ett valberedningsutskott bestående av ett lämpligt antal kongressombud. Utskottet ska under kongressen aktivt arbeta fram förslag på ny valberedning att föreslå för kongressen vid val av valberedning.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen anser att kongressen bör hållas vart fjärde år för att kunna bedriva ett bra och gediget arbete. Vid kongressen 2002 i Örebro beslutades det att kongresserna från 2005 och framåt ska hållas vart fjärde år.

Motionären lyfter också ett förslag om att valberedningens nomineringslista ska presenteras tre månader före kongressen, det vill säga samtidigt som motioner och propositioner. Förbundsstyrelsen vill att de lokala och regionala organisationerna dock ska ha gott om tid för att möjliggöra förankring och diskussioner med sina medlemmar om valberedningens förslag. Därför föreslår förbundsstyrelsen avslag på ändring i §6.4 gällande valberedningens nomineringslista.

Förbundsstyrelsen håller med om att alla i förbundsstyrelsen och valberedningen ska vara medlemmar hos förbundet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att avslå första att-satsen om ändring i §6.1.
Att avslå andra att-satsen om ändring i §6.4.
Att bifalla tredje att-satsen om ändring i §8.1.
Att bifalla fjärde att-satsen om ändring i §9.1.
Att bifalla femte att-satsen om ändring i §9.3.