Motion 38: SDR:s arbete ska synas bättre i sociala medier 

Organisation bakom motionen: Malmö Dövas Förening ”Svenske”
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

Malmö Dövas Förening och dess medlemmar använder dagligen sociala medier och följer däribland SDR. Föreningens medlemmar har lyft att det är oroande att det är andra aktörer som syns mer i det arbete som egentligen borde ligga på SDR:s bord men SDR representerar inte dessa fall som uppmärksammats i sociala medier.

SDR har på sistone utvecklat sitt arbete med att använda sociala medier men Malmö Dövas Förening ser att det fortfarande finns brister. Det intressepolitiska arbetet, påverkansarbetet, behöver synliggöras mer. Det är oroande att det finns flera fall där SDR inte syns alls (inte heller SDUF som SDR har ett samarbete med).

Det som syns idag är främst reklam för SDR:s material eller andra organisationers evenemang där teckenspråk är inkluderat. Malmö Dövas Förening saknar det aktiva arbetet som har synts främst under starten av Coronapandemindär SDR tydligt och klart röt ifrån och krävde samhällsviktig information på teckenspråk och rapporterar löpande efter möten med olika ansvariga aktörer. Resultatet kan hela Sverige idag se då information kring COVID-19 finns på teckenspråk på många håll. Det har även underlättat Malmö Dövas Förenings lokala kamp att få Malmö Stad att inkludera teckenspråk i presskonferenser, även Skåne Dövas Distriktsförbunds krav om information på teckenspråk från Region Skåne med stöd av medlemmar i Malmö Dövas Förening. Det har varit framgångsrikt tack vare SDR:s krafttag som tydligt synts i sociala medier. Samhället idag är enormt beroende av sociala medier och SDR kan fortsätta utnyttja det som ett verktyg.

Malmö Dövas Förening finner det oroande att andra aktörer synliggör privatpersoner i sociala medier där döva personer eller anhöriga till döva får möjlighet att berätta om sina hinder och synliggöra problem som finns i samhället och SDR syns inte alls i dessa sammanhang. Malmö Dövas Förening undrar varför SDR inte alls syns i dessa fall?

Ett viktigt exempel är alla dessa hinder för döva barns rätt till teckenspråk och döva barns rätt att gå på förskolan Klöverängen i Örebro vilket inte har synliggjorts via SDR:s sociala medier. Påverkansarbete på lokal nivå med stöd av ett nationellt riksförbund kan förändra hela Sverige genom att ha lyckats förändra på lokal nivå. Klöverängen har varit på tapeten i sociala medier i flera omgångar och i flera år av andra aktörer och privatpersoner, men SDR syns inte tillräckligt eller om alls. Inte heller på hemsidan nämns något om Klöverängen.

Ett annat exempel är Richard Sahlins fall, där det var flera medlemmar som inte visste att SDR drev vidare och stöttade honom till att vinna mot FN. Det är ett stort och viktigt arbete som visar vad SDR har för kapacitet. Det är synd att det inte har synliggjorts i sociala medier och hållit SDR:s medlemmar uppdaterade via sociala medier, löpande under processen som varit. Det kan vara lärorikt även för lokala dövföreningar att se hur påverkansarbetet ser ut samt kan inspirera föreningar och medlemmar till att verkligen påverka och förändra. Det här exemplet syns inte heller på hemsidan mer än ”början” och sen själva segern att FN gav Richard rätt, med hjälp av SDR:s uppbackning.

Malmö Dövas Förening ser en risk att SDR förlorar medlemmar på grund av att medlemmar kanske inte känner sig sedda och därför byter medlemsorganisation där de har större tillit att bli sedda som enskilda personer, att de får den hjälp och uppbackning om de stöter på hinder i samhället som de själva inte lyckas lösa. Malmö Dövas Förening anser av den anledningen att SDR behöver bli bättre på att fånga upp döva enskilda fall, oavsett om det är SDR-medlemmar eller inte, och även lyfta upp dem i sociala medier. Genom att fånga upp enskilda fall får SDR även möjlighet att se strukturella problem som SDR sen kan arbeta med och därigenom förändra. Ett medlemstapp på grund av detta ser Malmö Dövas Förening allvarligt på. Genom att hjälpa döva individer oavsett medlemskap ökar SDR tilliten hos enskilda personer och får sannolikt fler medlemmar på sikt då det lönar sig.

SDR bör exempelvis kunna samarbeta med lokala dövföreningar när det dyker upp fall på lokal nivå. Den lokala föreningen synliggör då ett problem som uppstått på lokal nivå och vidare kan SDR synliggöra det och visa att SDR backar upp det lokala fallet. Genom att SDR synliggör fler enskilda lokala fall blir SDR en starkare dövorganisation som verkligen synliggör hinder som döva stöter på i livet oavsett placering i Sverige. SDR SKA verka för en stark dövrörelse och den bör synliggöras i sociala medier, oavsett om det är på lokal eller nationell nivå. Flera enskilda liknande fall som syns i sociala medier kan i slutändan ses som ett nationellt hinder som måste bort från samhället.

Yttrande från distriktsorganisation:

Skånes Dövas Distriktsförbund ser att det finns behov av förbundsstyrelsen att synliggöra sitt arbete och lyfta påverkansarbetet på olika nivåer. Historiskt sett har SDR varit behjälplig på lokal nivå, när behov förelagts, likväl när enskilda döva haft behov av stöd. Däremot har arbetet som förbundsstyrelsen gör blivit mer tillgängligt på sociala medier jämfört med tidigare mandatperioder, men mer kan göras. Därmed bifaller distriktsförbundet motionen.

Yrkande:

Malmö Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund måste bättra på sitt användande i sociala medier samt öka sitt inflytande på sociala medier för att nå fler personer och därmed stärka sin position som Sveriges ledande förbund för döva.
  • att Sverige Dövas Riksförbund synliggör fler fall, både enskilda fall som samhällsproblem på sina sociala medier och tydliggör sitt påverkansarbete och intressepolitiska arbete.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Malmö Dövas Förening uttrycker sin oro över att andra aktörer syns i sammanhang och ”vid frågor som borde ligga på SDR:s bord men SDR representerar inte dessa fall som uppmärksammas i sociala medier”. Det är fritt fram för andra aktörer att arbeta på sitt sätt. SDR har utvecklat sitt användande av sociala medier mycket på kort tid men förbundsstyrelsen uppfattar ändock ett önskemål att förbundet ska göra ännu mer. Sociala medier är en av flera informationskanaler som kan skapa de effekter och den synlighet som efterfrågas. Förbundets webbsidor och Dövas Tidning är också andra kanaler som tillsammans med sociala medier skapar effektivitet i vårt lobbyarbete – det ena utesluter inte det andra utan de kompletterar varandra. Arbetet kan dock fortsätta utvecklas och implementeras i vår verksamhet.

Förbundet gör bedömningar fall till fall vad som ska synliggöras i våra nationella kanaler. Som grund till våra bedömningar är om frågan har koppling till någon av våra fokusområden eller till vårt handlingsprogram. Vi tittar på om frågan är av nationell eller lokal karaktär. Också om vi tror att ett synliggörande av fallet har en sådan genomslagskraft att den gynnar vårt arbete på en nationell och strukturell nivå, och därmed döva som grupp och inte enbart en individ.

I flera frågor och enskilda fall har SDR gett stöd i ”det osynliga” och det framgår inte alltid i den information som synliggörs i olika sammanhang. Vårt stöd kan ha bestått av dialoger och stöd till den närmaste föreningen, eller att vi delat med oss referenser till olika lagstiftningar och konventioner för att stärka individens rättigheter i olika situationer. I resonemanget om förbundets strategiska och intressepolitiska arbete, måluppfyllelser och kommunikation kring detta för att stärka de regionala och lokala organisationerna har flera steg redan tagits i denna riktning. Förbundet har utvecklat ett arbete för att ge våra regionala och lokala organisationer inspiration, verktyg och strategier. Vi har bland annat producerat ”Påverkansarbete för dövrörelsen – 34 tips”, SDR studio och ett antal policys inom olika frågor.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att kongressen anser motionen besvarad.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.