Organisation bakom motionen: Y-läns Dövas Förbund
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

Y-läns Dövas Förbund lämnar härmed den här motionen angående återupplivning av First Class, FC, eller liknande. Våra medlemmar saknar detta då det var ett perfekt sätt att få en överblick på ett och samma ställe. Detta lades ned då ett annat alternativ kom upp, alltså intranätverk, men tyvärr lades detta också ner efter en kort tid då det inte fungerade tillfredställande.

Nu måste vi besöka respektive hemsida för att få information från olika håll. Visserligen har vi olika sociala medier såsom Facebook, Instagram och så vidare men där måste man även söka sig fram. I FC eller liknande får man tillgång till alla nyheter, information från olika organisationer, föreningar, privatpersoner på ett och samma ställe. På det viset får alla tillgång till olika information vilket ej är fallet nu, då det har uppdagats att viss information inte kommer fram till en del medlemmar.

Vi jobbar ju för tillgänglighet och då måste det ske på ett smidigt sätt.

Yrkande:

Y-läns Dövas Förbund föreslår att kongressen beslutar:

  • att godkänna motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen anser att förbundet i första hand ska utveckla en plattform för förbundets och föreningarnas gemensamma frågor, genom ett intranät på Office 365. Här ska föreningsaktiva tillsammans med SDR kunna fördjupa samarbetet och utbytet av exempelvis information, material och verktyg för föreningarnas arbete. Vi har och kommer fortsätta att titta på olika förutsättningar till ett medlemsforum för förbundets medlemmar.

SDR åtar inte oss att samordna eller ansvara för en gemensam plattform eller ett forum som inkluderar andra organisationer. Det är upp till varje organisation att ansvara för sina respektive medlemsforum.

SDR och Dövas Tidning kommer att lansera omgjorda webbplatser, med bland annat nya kalenderfunktioner. Där kommer föreningar och organisationer ha möjlighet att synas och informera om sin verksamhet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad kring utvecklingen av ett medlemsforum.
Att avslå motionen i delen om ett gemensamt intranät med andra organisationer.