Motion 36: Utveckla SDR:s kommunikation och grafisk profil

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

En tydlig och enhetlig grafisk profil håller ihop en organisation visuellt och ger organisationen en tydlig identitet, vilket underlättar spridningen av organisationens vision och mål. Det ger även möjlighet till att knyta an flera parter.

Idag är Sveriges Dövas Riksförbunds grafiska identitet otydlig då det inte speglas på ett enhetligt sätt, på bland annat handbok, hemsidan, videor och sociala medier. Sveriges Dövas Riksförbunds kommunikation kan därför framstå som oorganiserat då det inte räcker med enbart logo som förenar organisationen. Därför anser vi att Sveriges Dövas Riksförbunds grafiska profil behöver ses över för en starkare profil som känns igen.

För att fånga och främja uppmärksamhet behövs strategi på hur förbundet uttrycker sig. En digital strategi skulle underlätta för medarbetare och förtroendevalda på Sveriges Dövas Riksförbund att lättare och snabbare nå olika målgrupper. Som ett riksförbund är det viktigt att följa med i moderniseringen och att snabbt fånga upp aktuella frågor samt att vara transparent i kommunikationen.

Dagens logo har hängt med länge och är inte så enkel att arbeta med i marknadsföringen. Stockholms Dövas Förening vill uppmärksamma på att stadgarna inte kräver kongressbeslut för en ändring av förbundets logo.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund moderniserar sin grafiska identitet som återspeglas enhetligt i förbundets samtliga tryckta och digitala material.
  • att ge förbundsstyrelsen friheten att framta en ny logo för Sveriges Dövas Riksförbund ifall det skulle bli aktuellt.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska utveckla en digital strategi för hur de når olika målgrupper.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Första att-satsen om grafisk identitet i tryckt och digitalt material:
Vi instämmer helt med motionären om vikten av att ha en sammanhållen och tydlig grafisk profil. Under de senaste en-två åren har förbundet dock producerat och publicerat olika material som förbinds genom bland annat en tilläggsprofil som utgår från våra arbetsområden i handlingsprogrammet. Under 2020 och 2021 har förbundet uppdaterat sin grafiska profil och tydliggjort användningen av bland annat typsnitt, färgval och även tagit fram flera varianter av vår befintliga logotyp. Detta kommer att framträdas mer tydligt framöver när vi producerar nytt material och vårt tidigare material fasas ut. Förbundsstyrelsen föreslår därför att denna att-sats anses besvarad.

Andra att-satsen om ny logotyp:
Motionären lyfter en principiell fråga som vi välkomnar att diskutera mer utförligt – nämligen var frågan om en eventuell ny logotype ska behandlas och beslutas. Förbundet anser att frågan om förbundets namn och logotype är nära anknutet till varandra och ett eventuellt nytt namn även bör innefatta en ny logotype. I enlighet med förbundsstyrelsens förslag i yttrandet till motion 25 Namnbyte hos SDR föreslår förbundet att förbundets namn och logotype bör vara frågor för styrelsen att behandla och besluta om.

Frågan har tagits upp på följande kongresser:

  • SDR:s kongress 1999 beslutade att frågan om ny logotype för förbundet ska beslutas av kongressen. Frågan väcktes genom motion 63 Ta fram ny SDR logo, låt kongressen besluta och resulterade i följande beslut:
    att byte av logo i framtiden skall beslutas av kongressen.
  • Under kongressen 2017 behandlades en proposition om en ny logotype. Förarbetet skedde inom ramarna för Nya vindar under 2013 till 2017. Mellan juni och november 2016 remitterade förbundet förslag till en ny logotyp, så att alla våra regionala och lokala organisationer gavs möjligheten att tycka till om fyra olika förslag. Inför kongressen hade detta bearbetats till ett slutligt förslag i form av en proposition som kongressen beslutade att avslå.

Eftersom frågan om en ny logotype har behandlats relativt nyligen (kongressen 2017) har vi den uppfattningen att det idag inte är aktuellt att byta logotype.

Tredje att-satsen om digital strategi:
Förbundet kan med hålla om att SDR kan utveckla den digitala strategin hur vi når olika målgrupper i det löpande informations- och kommunikationsarbetet. SDR har flera målgrupper som behöver nås på varierande sätt och genom olika kanaler. Vi anser dock inte att metoderna för arbetet eller strategins innehåll är en fråga för kongressen att behandla, eftersom utvecklingen går väldigt fort och vi behöver friheten att snabbt och löpande kunna ändra strategier. Ett steg i denna riktning att utveckla förbundets digitala närvaro är också lanseringen av förbundets nya webbplatser, däribland också för förbundets insamlingsverksamhet och försäljning via webbshop. Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen anser den här att-satsen besvarad.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att i likhet med beslutet för motion 25 Namnbyte hos SDR annullera kongressens beslut 1999 om att enbart kongressen kan besluta om byte av logotype samt att förbundsstyrelsen, utöver förbundets logotype, även behandlar och tar beslut om eventuellt namnbyte för förbundet.
Att i övrigt anse motionen besvarad.