Motion 35: Förändrat uppdrag för Dövas Tidning

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

Dövas Tidning (DT) har en stor och viktig roll i dövrörelsen som Sveriges enda nationella tidning om dövfrågor. Enligt policyn för Dövas Tidning är Dövas Tidning en medlemstidning som både publiceras i tryckt version och på webb. Dövas Tidning ägs och utges av Sveriges Dövas Riksförbund. I uppdragen framgår det att Dövas Tidning ska:

  • att journalistiskt bevaka frågor av särskilt intresse, såväl nationellt som internationellt, för vår [SDR:s] målgrupp.
  • att utgöra ett forum för intressepolitisk diskussion där olika perspektiv lyfts fram.
  • att sprida relevant kunskap om det DT bevakar till omvärlden.

Det framgår även under grundläggande principer att:

  • tidningens journalistiska arbete ska vara självständigt.
  • tidningen ska i så stor utsträckning som möjligt ges tillgång till information från förbundet.

Vi anser att det inte alltid speglas i tidningen idag. Det framgår inte tydligt att det är Sveriges Dövas Riksförbund som faktiskt äger tidningen. Sveriges Dövas Riksförbund tar inte varje tillfälle i akt och använder medlemstidningen till att upplysa förbundets arbete på olika håll, sammanfatta olika representationer som Sveriges Dövas Riksförbund deltar på. Idag har förbundet några par egna sidor när det egentligen bör integreras i själva tidningen för att ge tydligare signaler om förbundets vision och arbete. En medlemstidning kan inte agera helt och hållet självständigt, utan ska alltid vara på förbundets sida.

Det är också viktigt att Dövas Tidning täcker hela Sveriges Dövas Riksförbunds målgrupper och riktar sig till döva och teckenspråkiga i hela landet, både storstäder och glesbygd, representanter i olika föreningar såsom gräsrötter, äldre som ung. Dövas Tidning behöver även redan nu skapa strategier i hur Dövas Tidning möter den digitala framtiden med dess förutsättningar.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund förtydligar, både i policy och i praktiken, Dövas Tidnings roll som medlemstidning.
  • att Dövas Tidning redan nu ställer om för att möta den digitala framtiden och dess utmaningar och fördelar.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förslaget att SDR:s sidor, Förbundsnytt, blir en integrerad del i Dövas Tidnings journalistiska innehåll och att tidningen alltid ska stå på förbundets sida avvisas. Det är viktigt att läsarna ska kunna skilja på journalistik och information. Här handlar det om trovärdighet och tydlighet. Dövas Tidning (DT) ser, och ska fortsättningsvis se, läsarna som sin främsta målgrupp. Information om SDR:s arbete återfinns inte bara i DT utan också i andra kanaler som förbundets webbplats och facebook-sida. Vår uppfattning är att det är allmänt känt att DT är en medlemstidning som ägs och utges av SDR (sedan 1940).

I varje nummer av papperstidningen och på webben, dovastidning.se, lyfter DT nyhetsjournalistiska perspektiv, också från SDR:s intressepolitiska områden. SDR ger kommentarer i många artiklar och bidrar med nyhetstips till DT. Tidningen besöker också en dövförening inför varje nummer av papperstidningen inom ramen för serien Landet runt (inledd 2016). Vi är eniga om att DT ska fortsätta att spegla hela landet och den svenska dövrörelsen, detta i kombination med internationella utblickar.

När det gäller strategier för hur DT ska möta den digitala framtiden, är vi eniga. En spännande utveckling som vi välkomnar, inte minst då vi också kan producera journalistik på svenskt teckenspråk. Vi har tagit fram strategier och mål för omgjorda dovastidning.se vad gäller besökssiffror och försäljning av digitala annonser. Vidare har vi förra året dragit ner på papperstidningens utgivning från sex nummer till fem. Papperstidningen är fortsatt viktig inom överskådlig framtid och vi arbetar för att medlemmarna ska kunna välja mellan tryckt version och e-tidning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att avslå första att-satsen.
Att anse andra att-satsen besvarad.