Motion 34: En mer tillgänglig och rättvis medlemshantering

Organisation bakom motionen: Malmö Dövas Förening ”Svenske”
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Annat

Motivering:

Den nya medlemshanteringen hos SDR har under de senaste åren medfört stora problem och har samtidigt lett till ett stort medlemstapp. Utöver detta så har det nya systemet medfört stora omotiverade merkostnader för SDR. SDR:s medlemshantering bör utvecklas och bli mer tillgänglig och rättvis.

 1. Förslag på utveckling
 • En enhetlig medlemsavgift för alla – för en praktiskt och mer enkel totallösning.
 • Erbjud fler inbetalningsalternativ. Alla har inte tillgång till Bank-ID och det behöver ges fler alternativ som t ex bankgiro med inbetalningsavi.
 • Erbjud ett förslag på månadsinbetalning via autogiro som kan avbrytas när medlemskapet upphör.
 1. Medlemsavgiften ska gälla ett år.
  Erbjud möjligheten att betala in medlemsavgiften när som helst under året. Det ska kunna betalas in när som helst under året och medlemskapet ska då gälla i ett helt år. Det är bland annat svårt att få nya medlemmar när de inom några månader måste betala medlemsavgift på nytt. För att kontrollera antalet medlemmar stämmer SDR av i december hur många medlemmar de har. Konkret: Medlemsavgiften betalas in till exempel 1 maj 2021 och gäller till 30 april 2022. Innan dess får man ett brev om fortsatt medlemskap från och med 1 maj 2022.
 2. SDP-avgiften
  Idag betalar samtliga som är 65 år och äldre automatiskt 50 kr i medlemsavgift till SDP (Sveriges Dövas Pensionärsförbund – ett självständigt förbund) genom SDR:s medlemshantering. Denna medlemsavgift är inte Det framgår otydligt att man kan avstå från medlemskap i SDP så att dövföreningen därmed får behålla SDP-avgiften på 50 kr. Det finns dövföreningar som inte har en pensionärsförening och då ska en närliggande dövförening med pensionärsförening räkna med att ta emot äldre (65+) SDR-medlemmar. Årsavgiften (50 kr) till SDP betalas då automatiskt från den dövförening som den äldre (65+) är medlem hos. Det känns inte rätt. Det är inte logiskt.Ett exempel är att en närliggande dövförening med pensionärsförening i en annan kommun inte kan arbeta för äldre döva i en kommun där de inte bor i (beroende på hur stadgar är formulerade) och inte heller kan få kommunala bidrag för.
Yttrande från distriktsorganisation:

Skånes Dövas Distriktsförbund håller med motionären att förbundsstyrelsen skall verka för en medlemshantering som underlättar framförallt för individen som är medlem, samt för lokalföreningarna. SDDF konstaterar att medlemshanteringen för närvarande tar mycket tid hos lokalföreningarna, och lösningar behövs, varför SDDF bifaller motionen.

Yrkande:

Malmö Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

 • att Sveriges Dövas Riksförbund ser över medlemshanteringen så att den blir mer enkel, tillgänglig och rättvis enligt ovan lämnade förslag.
 • att medlemsavgiften ska gälla ett år från och med den dag man betalat in den.
 • att Sveriges Dövas Riksförbund löser SDP-medlemskapet så att den blir frivillig.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Målet om en mer tillgänglig och rättvis medlemshantering delas av både förbundsstyrelsen och motionären. Det är dock processen till det nya medlemsystemet som har tagit mycket tid och kraft av alla som är inblandade. Det nya medlemsystemet fungerar. Både gamla och nya medlemmar kan logga in och betala sin medlemsavgift via olika betalningssätt. Förbundet fortsätter dock med vår rekommendation för en enhetlig medlemsavgift för alla. Anledningen till rekommendationen är att vi strävar efter att ytterligare underlätta och minska administrationen kring medlemshanteringen.

Möjligheten för medlemmar utan mobilt Bank-ID att utföra medlemsärenden och få pappersfaktura finns kvar, men då genom personlig service på förbundskansliet. Skälet till att vi använder Bank-ID är för att skydda medlemmarnas integritet enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Hanteringen med en särskild medlemsavgift på 50 kr till SDP regleras i avtal mellan SDP och SDR. I avtalet åtar SDR sig att sköta administration så att alla äldre som är över 65 år som valt att kvarstå som medlem i en pensionärsförening även blir medlem i SDP. Det gäller oavsett om medlemskapet avser den pensionärsförening som är närmast eller på en annan ort. Medlemmar kan och måste tydligt meddela att de inte vill ha medlemskap i SDP eller någon pensionärsförening, om så är fallet. Detta kan meddelas via medlemsystemet eller genom direktkontakt med SDR. Då kan dövföreningen behålla den särskilda medlemsavgiften.

Medlemskapet hos SDP och pensionärsföreningen är fortfarande frivillig. Vi hänvisar till att kongressbeslutet 2017 om medlemsavgifter fortfarande gäller. Om det är något oklart eller inte är logiskt får motionären vända sig till SDP som äger denna fråga.

Motionären önskar också möjligheten att kunna betala in medlemsavgiften när som helst under året och att medlemskapet då ska gälla från den dagen och ett år framöver. Vi ser att det kan vara ett sätt att minska den höga belastningen, både hos förbundet och lokalföreningarna, under perioden januari till mars och inför föreningarnas årsmöten. Förbundsstyrelsen är positiv till detta och föreslår att förbundet tillsammans med dövföreningar gör en utvecklingsplan för att uppnå detta under mandatperioden 2021-2025.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att första och tredje att-satsen anses besvarad.
Att bifalla andra att-satsen under förutsättning att en gemensam utvecklingsplan tas fram genom ett samarbete mellan dövföreningarna och förbundet.