Motion 33: Kontaktpersoner till lokalföreningarna

Organisation bakom motionen: Dövas Förening i Örebro län
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

DFÖ har den uppfattningen att tidigare har SDR:s styrelse utsett kontaktpersoner för dövföreningar. Idag är styrelsens uppdrag fördelat på ansvarsområden vilket är tydligt och bra men vi saknar dock att varje lokalförening har en kontaktperson.

Vi önskar ha en kontaktperson för att skapa en nära kontakt till SDR, men vill förtydliga att kontaktperson-funktionen skall ej ersätta föreningssupportens uppdrag.

Vi tror att en kontaktperson kan skapa närkontakt till SDR genom att berätta om sitt styrelsearbete hos SDR, vad som är aktuellt nu, bolla tankar med sina lokalföreningar och slutligen skapa en vi-känsla med sina lokalföreningar.

Det innebär att SDR syns mer i olika sammanhang hos sina lokalföreningar och även att SDR:s styrelse får fortlöpande information om lokalföreningarnas välmående.

Yrkande:

Dövas Förening i Örebro län föreslår att kongressen beslutar:

  • att SDR:s styrelse utser kontaktpersoner till sina lokalföreningar.
  • att kontaktpersonens uppdrag skall vara att odla kontakt med sina lokalföreningar, berätta om SDR:s arbete och skapa en vi-känsla med sina lokalföreningar.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Idag kan alla lokala och regionala organisationer kontakta SDR:s kansli, föreningskonsulent eller föreningssupport. Det kan handla om bland annat medlemshantering, efterfrågad information eller om organisationen behöver stöd i någon situation.

Förbundsordförande har tillsammans med föreningskonsulenten genomfört digitalt “julfika” med 25 olika organisationer i december 2020. Vi uppfattar att detta var ett mycket uppskattat inslag och att den formen av kontakt önskas att utvecklas.

Förbundsstyrelsen tycker att förslaget om kontaktpersoner är bra och föreslår att förbundet inleder detta arbete i och med den nya styrelsen direkt efter kongressen. Dock inkluderar förbundet också de regionala organisationerna, så att även de får kontaktpersoner. Vi kommer även att klargöra kontaktpersonens roll och uppdrag gentemot våra lokala och regionala organisationer.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla första att-satsen.
Att andra att-satsen anses besvarad.