Motion 32: Utöka föreningssupportens uppdrag

Organisation bakom motionen: Dövas Förening i Örebro län
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: God hälsa och välbefinnande & Stark dövrörelse

Motivering:

Sveriges Dövas Riksförbund har en föreningssupport vars uppdrag är att stötta föreningar genom besök, support och framtagande av olika verktyg.

Föreningssupporten har idag fem personer som ansvarar för detta vars ordförande och en anställd är med. DFÖ har en stark oro över många dövföreningar i Sverige och deras välmående som förening. Det skiftar väldigt mycket från en förening till en annan.

Intresset för föreningsliv har minskat drastiskt och det är svårare att få folk att sitta i styrelsen. Många döva ser inte kopplingen mellan minskat antal medlemmar och en ”svagare” SDR då det kan medföra att SDR får bland annat mindre resurser som exempelvis statsbidrag.

DFÖ tror på föreningssupporten som har en viktig roll i att stärka dövrörelsen.

Yrkande:

Dövas Förening i Örebro län föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund skall arbeta för att föreningssupportens uppdrag ska utökas och synliggöras för dövföreningarna.
  • att föreningssupporten skall vara en uppsökande verksamhet och arbeta aktivt med att supportera sina lokalföreningar och inte endast vid behov.
  • att föreningssupporten driver en ny regional fördelning (från Nya Vindar).
  • att representanter från föreningssupporten skall alltid vara med på föreningsforum och ha egen punkt.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Kongressen 2017 beslutade att bilda föreningsupporten så arbetsgruppen är fortfarande relativt ny. För närvarande arbetar föreningssupporten efter en uppdragsram fastställd av förbundsstyrelsen som innebär att de ska:

  • utveckla verktyg i form av exempelvis mallar
  • erbjuda support till föreningar och medlemmar
  • utbilda och informera om medlemsystemet
  • ta del av föreningarnas mående
  • uppnå en regionindelning genom att utveckla samarbete mellan organisationerna.

Förbundsstyrelsen anser att det inte är aktuellt att utöka föreningssupportens uppdrag utan att det befintliga uppdraget behöver följas upp och utvärderas först. Vi noterar dock att vi behöver utveckla och synliggöra information om det arbete föreningsupporten bedriver.

Föreningar har tagit kontakt med och fått hjälp av SDR:s föreningssupport. Supporten har genomfört flera besök hos föreningar för att stödja dem i deras olika processer och upprätthåller en kontinuerlig kontakt med dem. Precis som förbundsstyrelsen angett ovan så ska supportens arbete utvecklas och därför noterar vi önskemålet om att kontakten mellan föreningssupporten och organisationerna ska bli bättre.

Motionärens oro om minskade statsbidrag till SDR och minskat föreningsintresse delas av förbundsstyrelsen. Förbundets statsbidrag baseras på tre delar; ett grundläggande anslag, antal organisationer och medlemsantal. Detta innebär att inte enbart medlemsantalet påverkar statsbidragets nivå utan också antalet organisationer. Därför är det viktigt att vi ser allas gemensamma ansvar att tillvarata engagemang och skapa stabilitet hos våra regionala och lokala organisationer.

Förbundet har också i samarbete med andra organisationer och Västanviks folkhögskola erbjudit kurser; Dövstudier, Engagera dig och Turkos fokus i styrelsearbete. Dessa syftade till att inspirera till engagemang i frågor om mänskliga rättigheter, uppmuntra till deltagande i föreningslivet och erbjuda verktyg till ideellt styrelsearbete. Vår uppskattning är att kurserna har haft över 350 deltagare.

Föreningsupporten har deltagit vid förbundsmötena 2018 och 2019 för att vara tillgängliga för föreningar som önskar samtal och rådgivning. Dessutom har förbundet arrangerat ett digitalt föreningsforum (i november 2020) med enbart fokus på föreningssupporten och diskussioner om regionindelningen. Arbetet för en regionindelning bedrivs av föreningssupporten, enligt uppdrag och arbetet fortlöper. Frågan lyfts också i motion 31 Mötesplats.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.