Motion 31: Mötesplats

Organisation bakom motionen: Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

Norrbotten är stort och det finns troligtvis många döva och hörselskadade som inte har möjlighet att använda teckenspråk? Vi börjar bli fundersamma över framtiden – finns det döva kvar i Norrbotten? Det finns äldre medlemmar som inte längre besöker föreningen.

SDR behöver bli mer tydliga och SDR ska jobba mer mot föreningar som har större behov av hjälp (och stöd). Hur kommer framtiden se ut för mindre städer som har det extra jobbigt, i jämförelse med större föreningar med mer resurser och fler medlemmar?

Dagens föreningssupport har inte en stark funktion.

Yrkande:

Norrbottens Dövas Teckenspråksförening föreslår att kongressen beslutar:

  • att arbeta fram en plan för att skapa en bättre support.
  • att SDR ska ha en viss tjänst inom förbundet som bär frågan om stöd till föreningar.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Kongressen 2017 beslutade om att bilda föreningsupporten så arbetsgruppen är fortfarande relativt ny. För närvarande arbetar föreningssupporten efter en uppdragsram fastställd av förbundsstyrelsen som innebär att de ska:

  • utveckla verktyg i form av exempelvis mallar
  • erbjuda support till föreningar och medlemmar
  • utbilda och informera om medlemsystemet
  • ta del av föreningarnas mående
  • uppnå en regionindelning genom att utveckla samarbete mellan organisationerna.

Det befintliga uppdraget behöver följas upp och utvärderas där vi gärna emotser alla föreningarnas synpunkter och förslag till utvecklingsområden.

Ett uppdrag som föreningssupporten arbetar med är den regionala indelningen som kongressen beslutade om 2017, som ett av flera resultat efter Nya vindar. Förbundsstyrelsen är övertygad om att detta förslag skulle gynna mindre föreningar, särskilt i glesbygden. Vi har dock inte ännu uppnått det resultat vi föreställde oss 2017 men arbetet pågår och frågan är fortfarande aktuell.

Förbundet arrangerade ett digitalt föreningsforum (i november 2020) med enbart fokus på föreningssupporten och diskussioner om regionindelningen. Vi presenterade då hur en regionindelning med fem enheter kan komma att se ut; SDR Norr, SDR Mellersta, SDR Öst, SDR Väst och SDR Syd. Förhoppningen är att det ska finnas en anställd vid varje enhet som jobbar nära föreningarna. Inför förverkligandet av regionindelningen behövs tydliga målsättningar och fördelning av ansvar, finansiering och det praktiska arbetet. Däribland finns tankar om strategier, utveckling och informationsinsatser samt skapande av mötesplatser som tillgodoser alla medlemmars behov och önskemål, däribland de äldre. För att förverkliga den nya organisationsstrukturen med regionindelningen behöver både förbundet och föreningarna mer tid.

SDR:s föreningsupport har en handläggare som även fungerar som föreningskonsulent och är tillgänglig för att stödja alla föreningar i deras arbete. Hen kan också vägleda föreningsaktiva till andra kompetenser inom förbundet eller förbundsstyrelsen, vid behov.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.