Motion 30: Reformera och modernisera SDR:s organisationskultur

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

SDR i framtiden – Nya vindar” har sett över regional samverkan och kommit med ett förslag på regionfördelning till Sveriges Dövas Riksförbunds kongress 2017. Men eftersom det blev frivilligt för alla föreningar så har idén inte riktigt genomförts. Istället lades fokus på föreningssupport som fick en samordnande funktion till föreningar och länsförbund och avlastar dem med administration, ekonomiska redovisningar, fond- och bidragsansökningar.

Vi konstaterar att föreningssupport är inte tillräckligt hållbart för föreningar och länsförbund på en längre sikt. Från ett externt perspektiv syns förbundets ansikte inte externt på ett enhetligt sätt. Stockholms Dövas Förening har på sistone sett en oroande trend som växer bland lokala dövföreningar. De går på knäna på grund av brist på resurser och transparens och möter besvikna medlemmar som upplever desinformation. I värsta fall har det lett till avveckling av dövföreningar.

Kongressombud har antagit förbundsstyrelsens proposition nr 2 till kongressen år 2017: Regional samverkan, där det framgår att Sveriges Dövas Riksförbund är beredd att ta arbetsgivaransvaret för administrativa uppdrag i den regionala verksamheten. I och med kommunikationen externt och internt är avgörande för organisationens bild så finns också planer om att bilda en ny kommunikationsplattform för alla involverade på olika nivåer, vilket inte har aktiverats än.

Sveriges Dövas Riksförbund behöver höja ambitionsnivån och skyndsamt finna lösningar som appliceras för att underlätta och utveckla transparens mellan riksförbundet och anslutna medlemsförbund, såväl internt som externt. Sveriges Dövas Riksförbunds landsomfattande organisationskarta behöver moderniseras och ritas om så att medlemmar och nyfunna kontakter får en tydlig bild av Sveriges Dövas Riksförbunds arbete på nationell, regional och lokal nivå. Vi ser ett starkt behov ett större nav bildas, genom att slå ihop en eller flera befintliga föreningar på alla nivåer. Det skulle avlasta den växande bördan som många av föreningar samt distrikt- och länsförbund upplever idag.

På längre sikt blir det mer resurseffektivt med samordningsvinster och möjligheten att nå framgångar blir störst på regionala planer. Gemensamma arbetssätt och informationsbyte kring politiska frågor och medlemsvård som rör döva och teckenspråkiga utformas och upprätthålls genom olika strategier och tidsplaner där alla går på en och samma spår. Det innebär också att SDR behöver ha en kommunikationsplattform kan ge stöd för att stärka den regionala verksamheten och effektivisera informationsflödet inom med en enhetlig grafisk profil.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska under kommande kongressperiod se till att alla anslutna läns- och distriktsförbund, samt lokala föreningar progressivt föreslå namn på regionalsamverkan som en del av SDR och ombilda ett nav tillika regions-organisation med sina strukturerade funktioner. Blir den nya logotypen aktuellt ska det även implanteras för den regionala nav med sitt reviderade namn.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska under ombildningen ha ständig dialog med Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter för att alla nav ska ha finansiella förutsättningar att förhålla sig till.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska ha en fungerande och lättillgänglig kommunikationsplattform liknande intranätet och hemsidor som alla inblandade kan använda sig av.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionen lyfter frågan om den regionala indelningen vilket ligger helt i linje med vad kongressen beslutade 2017, som ett av flera resultat efter Nya vindar. SDR har sedan förra kongressen arbetat med frågan i olika sammanhang, bland annat genom föreningssupporten. Vi har inte ännu uppnått det resultat vi föreställde oss 2017 men arbetet pågår och frågan är fortfarande aktuell. För att förverkliga den nya organisationsstrukturen behöver både förbundet och föreningarna mer tid. Med den bakgrunden föreslår förbundsstyrelsen att motionens två första att-satser anses besvarade och att arbetet om regionindelningen för samverkan fortsätter även under nästa kongressperiod, däribland också säkerställandet av de finansiella förutsättningarna.

Förbundet planerar att under 2021 skapa en gemensam kommunikationsplattform genom Office 365 med föreningarna. Detta har utlovats sedan tidigare och är fortfarande ett pågående arbete. Kommunikationsplattformen kommer att vända sig till föreningsaktiva hos våra regionala och lokala organisationer så att vi kan fördjupa samarbetet och utbytet av exempelvis information, material och verktyg för föreningarnas arbete. I förbundets arbete för en ny webbplats finns det också en plan att erbjuda samtliga organisationer en egen webbsida under www.sdr.org. Vår vision och kommande erbjudanden av webbsidor och intranät genom Office 365 till regionala och lokala organisationer presenterades vid föreningsforum 2017. Arbetet har pågått sedan dess och pågår fortfarande.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.