Motion 3: Språklig deprivation

Organisation bakom motionen: Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Starkare rätt till teckenspråk
Motivering:

Bearbeta detta arbete att det blir ett långsiktigt arbete inom förbundet. Fortsätt arbetet med språkdeprivation och fördjupa arbetet kring detta. Fortsätt att arbeta fram begreppet och lyft frågan hos Socialstyrelsen och mottagningar för döva i Sverige. Undersök vilket universitet som är mest lämplig att samarbeta med och få fram en plan för arbetet.

Yrkande:

Norrbottens Dövas Teckenspråksförening föreslår att kongressen beslutar:

  • att göra en arbetsplan och bilda en arbetsgrupp för samarbeten med universitet och dövmottagningar.
  • att ta fram en långsiktig plan för det fortsatta arbetet.
  • att arbeta med att få och ha dialog med Socialstyrelsen.
Förbundsstyrelsens yttrande:

Språkdeprivation finns med i förbundets handlingsprogram för 2018 till 2021. SDR har deltagit i ett förarbete till ett kartläggningsprojekt som drivs av Dövteamet och Dövblindteamet i Region Stockholm. Under 2020 planerade förbundet att ordna en konferens om språklig deprivation, men på grund av coronapandemin är den framskjuten till 2021.

Förbundsstyrelsen håller med motionärens förslag om att ta fram en långsiktig plan för det fortsatta arbetet och fortsätta dialogen med olika samhällsaktörer.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.