Motion 29: Intressepolitisk satsning

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

Sveriges Dövas Riksförbund driver intressepolitiska satsningar i olika spår och det kan, av medlemmar, upplevas splittrande och tunt. I tider som dessa där dövas rättigheter urholkas är det intressepolitiska arbetet viktigare än någonsin tidigare för att värna om våra rättigheter och kämpa för fler.

Förbundet bevakar nationella intressepolitiska frågor på riksnivå genom påverkansarbete, nätverkskontakter och projektutbyte. Vi upplever att anslutna föreningar samt distrikt- och länsförbund ofta halkar efter och inte alltid går i linje med Sveriges Dövas Riksförbunds arbete då det inte alltid är tydligt vart förbundet står i olika frågor. Stockholms Dövas Förening anser att Sveriges Dövas Riksförbund behöver tydliggöra vad för insatser kan göras på olika nivåer som till exempel nationell nivå, regional nivå och kommunal nivå i specifika frågor.

En samordning av olika satsningar skulle underlätta förbundets arbete och ger förbundet möjlighet att synka ihop det intressepolitiska arbetet med lokala och regionala förankringar. I linje med tanken på regionala fördelningar blir det mycket lättare dövrörelsen att hålla ihop för att nå de intressepolitiska målen.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund internt ska satsa mer resurser och medel till intressepolitiska arbeten och kommunikation kring detta.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska tydliggöra hur deras arbete och strategier kring det intressepolitiska arbetet fortgår för lokala och regionala föreningar.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska samarbeta och kommunicera mer med regionala föreningar och lokala föreningar för att uppnå olika mål.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska satsa mer på insamling av data, förslagsvis ett eller två områden per år, för att ha underlag till fortsatta arbete på riksnivå och även lokalt och regionalt.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Flera av de förslag och frågor som nämns i motionen är vad förbundsstyrelsen också vill uppnå. Förbundet satsar mycket på intressepolitiskt arbete. Vi kan dock göra mer och utveckla arbetet ytterligare.

När det gäller andra och tredje att-satsen om strategiskt intressepolitiskt arbete, måluppfyllelser och kommunikation kring detta med regionala och lokala organisationer har flera steg redan tagits i denna riktning. Förbundet har utvecklat ett arbete för att ge våra regionala och lokala organisationer inspiration, verktyg och strategier. Vi har bland annat producerat Påverkansarbete för dövrörelsen – 34 tips, SDR Studio och ett antal policys inom olika frågor. Vi kommer att fortsätta det arbetet.

Den fjärde att-satsen lyfter datainsamling som ett förslag på satsning. SDR arbetar redan med datainsamling i form av enkäter och liknande när förbundet bedömer att det tillvägagångssättet är lämpligt. Ett exempel är en enkätundersökning om regionernas arbete med covid-19 och teckenspråkstolkning vid presskonferenser, översättning av information på webbsidor samt tillgänglighet vid smittspårning. Det finns också utvecklingsområden så vi tar till oss att satsa mer på datainsamling och anser motionen besvarad med hänvisning till att arbetet fortsätter.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.