Motion 28: EN organisation ska arbeta intressepolitiskt för äldre döva på nationell nivå 

Organisation bakom motionen: Malmö Dövas Förening ”Svenske”
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse

Motivering:

Malmö Dövas Förening anser att det är en överadministration att ha två organisationer (SDP och SDR) som arbetar med samma frågor och mot samma mål. Det är oklart vem som egentligen ”äger frågan om äldre döva”? Är det SDR eller Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP)? När sådana frågor uppstår anser vi att man slösar bort tid, kraft och resurser på fel fokus. Det är så att SDR arbetar för samtliga teckenspråkiga döva/hörselskadade medlemmar från födelsen till livets avslut. Därför räcker det med SDR.

  • Vid SDR:s kongress 2013 beslutades att godkänna en motion om samlad kraft för äldrefrågor inom dövrörelsen. En av att-satserna som fick bifall av kongressen är: ”Att integrera äldrefrågorna i SDR:s verksamhet – fysiskt och innehållsmässigt”. Vi har fortfarande inte sett något bärande konkret förslag.
  • Vid SDR:s kongress 2017 bifölls samtliga tre att-satserna (motion nr 56) från Malmö Dövas Förening i denna fråga men vid den tredje att-satsen kompletterades bifallet med en brasklapp: “under förutsättning att det är SDP:s önskan att införlivas i SDR – de har stämma innan SDR:s kongress”.
  • I förbundsstyrelsens yrkande 2017 noteras bland annat: “Det är upp till SDP och dess medlemmar att avgöra om organisationen ska avvecklas och införliva sitt arbete med äldrefrågor inom SDR. Om SDP är intresserade av att gå in i SDR:s organisation är SDR öppna för en sådan diskussion hur detta kan fungera på bästa sätt.”

Malmö Dövas Förening anser fortfarande att ett intressepolitiskt arbete för äldre teckenspråkiga döva och hörselskadade – på nationell nivå – med större tyngd och styrka kan föras inom Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Även yngre SDR-medlemmar har säkert intresse för sina framtida och anhörigas tillgänglighetssituation inom äldreområdet och vill då kunna påverka genom sin organisationstillhörighet på nationell nivå.

Alla äldre teckenspråkiga döva/hörselskadade medlemmar i Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP) är ju ändå medlemmar i SDR. I de andra nordiska länderna hanteras äldrefrågorna inom respektive dövförbund. En liknande modell kan införas i Sverige.

Samtliga pensionärsföreningar/-sektioner för äldre teckenspråkiga döva/hörselskadade i landet är på olika sätt anslutna till sina lokala dövföreningar, som i sin tur är anslutna till SDR:s distriktsförbund och SDR. Därmed är den representativa demokratin och påverkansmöjligheterna säkrade.

På lokal plan utför pensionärsföreningar/sektioner och dövföreningar ett viktigt arbete med äldre teckenspråkiga döva/hörselskadade. Dels genom att erbjuda dem en rik social samvaro med olika aktiviteter samt information om förebyggande av ohälsa samt dels genom intressepolitiskt arbete tillsammans med dövföreningen mot ansvariga i den kommun de vistas i.

Yttrande från distriktsorganisation:

Skånes Dövas Distriktsförbund anser att motionen skall bifallas då det finns tydliga signaler genom åren att SDP önskar gå samman med Sveriges Dövas Riksförbund, därmed bör äldrefrågor implementeras i förbundsstyrelsens arbete till fullo, under förutsättningen att det är SDP:s önskan.

Yrkande:

Malmö Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund nationellt ska arbeta intressepolitiskt för samtliga teckenspråkiga döva/hörselskadade ‐oavsett ålder.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund snarast tillsätter en utredning för att uppnå målet om att arbeta för en enhetlig, effektiv och med en tydlig organisation utifrån första att-satsen.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Malmö Dövas Förening anser att det är en överadministration att ha två organisationer, det vill säga SDP och SDR, som arbetar med äldrefrågor.

Vid kongressen 2013 behandlades en motion ”Samlad kraft för äldrefrågor inom dövrörelsen”. I en av att-satserna som fick bifall skulle äldrefrågorna integreras inom SDR både fysiskt och innehållsmässigt. Som ett steg i denna riktning erbjöd SDR en kontorsplats till SDP, men den användes inte och SDP avsade sig platsen.

Kongressen 2017 behandlade motion nr 56 ”EN organisation ska arbeta intressepolitiskt för äldre döva på nationell nivå” och beslutade att bifalla första och tredje att-satsen. Den andra att-satsen bifölls med den kompletteringen att SDP själva avgör om de önskar införlivas i SDR.

SDR förstår motionens intentioner men menar att vi redan arbetar för alla åldersgrupper inom förbundet. SDR och SDP har ett nära samarbete i flera frågor, genom bland annat ett samarbetsavtal. Ett annat exempel på samarbete är en projektansökan om äldrefrågor som färdigställs under våren 2021.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.