Motion 27: Samarbete med Västanviks folkhögskola

Organisation bakom motionen: Dalarnas Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Inget förslag finns

Motivering:

Dalarnas Dövas Förening var med på Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsmöte nyligen och blev förvånade att det var färre ombud som deltog, jämfört med hur det brukar vara. Vi började fundera på vad som har hänt. Vi önskar att SDR samarbetar mer med sin egen folkhögskola där SDR kan informera deltagarna om vad SDR gör och har inflytande. Dövföreningarna ska få anslag för möjlighet att åka till Västanvik för att delta i kurser som föreningskunskap och andra kurser.

Yrkande:

Dalarnas Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att SDR har mer inflytande.
  • att SDR har mer samarbete med Västanviks folkhögskola.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Under pandemin genomförde SDR för första gången förbundsmötet digitalt. Det var något nytt för SDR men även för många av våra lokala och regionala organisationer. Under juni månad ordnade SDR tre digitala temadiskussioner för våra föreningar med följande teman; styrelsearbete, årsmöten och digitala aktiviteter. Med det hoppades SDR att deltagarna skulle få prova på digitala möten och öka förutsättningarna för medverkan i SDR:s digitala förbundsmöte.

Tyvärr fick vi ändå ett fåtal ombud som deltog på förbundsmötet. Under förbundsmötet lyftes en oro vilket förbundsstyrelsen noterade och följdes upp med en utvärdering. Vi fick då kännedom om att flera fortfarande upplevde det svårt med tekniken och att mötesdatumet i augusti inte passade.

Det är en ny utmaning för SDR att utveckla digitala mötesplatser och supporta föreningarna i ett digitalt föreningsliv. Vi ser att det är viktigt att både föreningsaktiva och medlemmar får möjlighet till kurser och verktyg för att öka den digitala delaktigheten.

Förbundet har i samarbete med andra organisationer och Västanviks folkhögskola sedan tidigare erbjudit kurser; Dövstudier, Engagera dig och Turkos fokus i styrelsearbete. Dessa syftade till att inspirera till engagemang i frågor om mänskliga rättigheter, uppmuntra till deltagande i föreningslivet och erbjuda verktyg till ideellt styrelsearbete.

SDR är skolans huvudman och ett samarbete har alltid funnits sedan skolans start 1969. SDR har ambitioner och flera idéer till nya och kommande kurser där Västanviks folkhögskola är den självklara samverkansparten.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.