Motion 26: Stoppa bluffdöva!

Organisation bakom motionen: Dövas Förening i Kronobergs län
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Annat

Motivering:

Problembeskrivning;
Sedan ett antal år tillbaka har olika platser i Sverige återkommande fått besök av så kallade bluffdöva, det vill säga personer som falskeligen utgivit sig för att vara döva. Bluffen har kunnat konstateras på flera sätt, bland annat har dessa personer ställt sig högst frågande vid försök till kommunikation på teckenspråk. Dessa personer ber folk skriva på listor till stöd för dövas livsvillkor och behov. Samtidigt uppmanas folk lämna pengar till olika relaterade ändamål. Ofta uppträder personerna hotfullt om pengar ej lämnas efter påskrift på listor.

Ändamålen, vartill man tigger pengar, är ytterst provocerade och saknar helt anknytning till dövas faktiska situation i samhället, till exempel uppstart av skolor för döva, uppstart av dövförbund, insamling till ”internationella dövcenters”, och mycket mera.

Tyvärr är allmänhetens kunskap om dövas verkliga situation i Sverige ofta mycket begränsad bland normalhörande. Därav följer att insamlingsverksamheten ibland kan vara ”framgångsrik”. Detta är synnerligen olyckligt för allmänhetens syn på döva och i all synnerhet som den verkliga situationen är en helt annan.

Vi anser att de insatser som SDR har gjort mot denna problematik har varit svaga och ineffektiva. Bland annat av det skälet att få utanför ”dövvärlden” besöker SDR:s hemsida, där ”varningar” för bluffdöva då och då har publicerats.

Förslag;
Vi föreslår att SDR startar en ”Kampanj mot bluffdöva”! Denna kampanj kan, rätt utformad, vara både informationseffektiv och kostnadseffektiv. Ett förslag kunde vara mönstret från ”Teckenspråkets dag 14 maj” med cirkulärskrivelser som dövföreningarna vidarebefordrar till dagstidningar inom verksamhetsområdet – för samtidig publicering. Detta kan kompletteras med att SDR begär att få komma till SVT:s ”God morgon Sverige” eller kvällens Rapport.  Även TV4 kan kontaktas. Men vi tror att SVT har ett bättre genomslag. I samband med detta redogör man för problematiken och ger en omfattande information on dövas faktiska situation i Sverige.

Detta är bara ett förslag till SDR angående utformning. SDR kan givetvis välja annan metod. Huvudsaken är att SDR gör något rejält!

Varning;
Kampanjer av detta slag kan lätt uppfattas som ”rasistiska”, missförstås och tolkas felaktigt.  Där rekommenderas starkt ”ett försiktigt ordval” när frågor uppkommer om etnicitet och bakgrund. Kanske kan det vara acceptabelt att formulera det som ”i första hand personer från Östeuropa”?

Yrkande:

Dövas Förening i Kronobergs län föreslår att kongressen beslutar:

  • att SDR får i uppdrag att, på lämpligt sätt, åtgärda problematiken med ”bluffdöva”.
  • att de insatser man väljer ska vara informations- och kostnadseffektiva.
  • att försiktighet iakttages när det gäller ordval gällande etnicitet.

Förbundsstyrelsens yttrande:

SDR har lagt mycket resurser på detta, redan från 2013, speciellt i arbetstid att svara på inkommande telefonsamtal och mejl. Över sju år senare ser vi dock att antalet meddelanden och samtal om bedrägerier till oss på SDR har minskat. Det betyder dock inte att bedrägeriförsöken runt om i landet har minskat. Men det kan vara en indikator på att den informationssatsning SDR gjort uppnår sina syften. Vi har en fast information på vår webbplats som alla kan läsa. Om man vill göra ytterligare en insats kan man även skriva ut ett flygblad och sprida för att varna allmänheten. Informationen finns här: https://sdr.org/component/k2/item/1258-lat-er-inte-luras-av-bluffdova

SDR har också noterat att flera redaktioner, särskilt i lokal press, använder informationen från vår webbplats till sina artiklar. Detta istället för som tidigare att de kontaktade oss och vi fick ge en kommentar till varje journalist och redaktion, vilket upptog mycket av vår tid. Men givetvis har vi varit tillgängliga för fördjupade frågor vid exempelvis större artiklar.

SDR har också haft kontakt med Polisen i olika sammanhang och de poängterar vikten av att ringa 112 vid pågående brott.

Att frigöra ytterligare resurser för att göra ännu mer i den här frågan känns inte rimligt i förhållande till det intressepolitiska arbetet vi gör och står inför.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.