Motion 25: Namnbyte hos SDR

Organisation bakom motionen: Y-läns Dövas Förbund
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Stark dövrörelse
Motivering:

Y-läns Dövas Förbund lämnar härmed den här motionen på nytt då en liknande motion hade lämnats in till SDR:s förra kongress eller gången dessförinnan och som fick avslag.

Vi vill återigen uppmärksamma att namnet Sveriges Dövas Riksförbund ger dubbelt budskap då begreppen Sverige och riks betyder samma sak. I Norge heter förbundet Norges Dövas Förbund och inte Norges Dövas Riksförbund. Även i Finland heter förbundet Finlands Dövas Förbund och Island har sitt Islands Dövas Förbund.

Danmark har en annan namnlydelse som också ger dubbla budskap, Danmarks Dövas Landsförbund.

Hörselskadades Riksförbund heter inte Sveriges Hörselskadades Riksförbund. Detsamma gäller Synskadades Riksförbund.

Det är onödigt med dessa dubbla förklaringar! Förkortningen SDR kan dock behållas även om namnet ändras. Så var fallet hos DHB där de har ändrat namn från Dövas och Hörselskadade barns målsmän till Föräldraförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn men bibehållit förkortningen DHB då det är rikskänt.

Likaså kan det vara hos SDR och vi föreslår att namnet ändras från Sveriges Dövas Riksförbund till Sveriges Dövas Förbund eller Dövas Riksförbund. När man befinner sig utanför Sverige kan man ju säga Dövas Riksförbund i Sverige men på hemmaplan räcker det gott och väl att heta Sveriges Dövas Förbund eller Dövas Riksförbund.

Ni måste hålla med om att det är mycket smidigare att säga Sveriges Dövas Förbund eller Dövas Förbund än Sveriges Dövas Riksförbund!!! Detta förslag har även kommit upp vid seminariet kring “Nya vindar” men godtogs ej.

Yrkande:

Y-läns Dövas Förbund föreslår att kongressen beslutar:

  • att godkänna motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Under organisationsöversynen Nya vindar 2013 till 2017 var namnbyte en fråga som vi diskuterade tillsammans med våra regionala och lokala organisationer och våra medlemmar. Detta var en av flera frågor som togs upp på seminariet om perspektivskifte. Precis som motionären själv skriver så har de föreslagit denna namnändring redan där, vilket inte fick gehör.

SDR har haft det nuvarande namnet sedan 1950 och är välkänt inom flera olika verksamheter och målgrupper, däribland politiker och andra beslutsfattare, myndigheter, donationsgivare, kunder och sist men inte minst hos allmänheten. Ett namnbyte är därför inte något som vi ska ta lättvindigt på. Just nu är förbundsstyrelsen inte beredda föreslå ett bifall för motionen och åta oss att driva frågan om ett namnbyte, eftersom frågan har behandlats relativt nyligen. Däremot föreslår förbundsstyrelsen att SDR under nästa kongressperiod genomför en undersökning med för- och nackdelar med ett eventuellt namnbyte där en risk- och konsekvensanalys inkluderas. Vidare anser förbundet att frågan om förbundets namn och logotype är nära anknutet till varandra och ett eventuellt nytt namn även bör innefatta en ny logotype. Förbundsstyrelsen föreslår att därför att resultatet av undersökningen presenteras i ett lämpligt forum för våra organisationer där vi även fortsätter diskussionen om ett eventuellt nytt namn och ny logotype för förbundet.

Utifrån detta förslag på åtgärd föreslår förbundsstyrelsen att kongressen anser motionen besvarad. Vidare anser förbundsstyrelsen att förbundets namn och logotype bör vara frågor för styrelsen att behandla och besluta om. Därför vill förbundsstyrelsen också föreslå att kongressen 2021 annullerar kongressens beslut 1999 om att enbart kongressen kan besluta om byte av logotype.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att annullera kongressens beslut 1999 om att enbart kongressen kan besluta om byte av logotype.
Att förbundsstyrelsen, utöver förbundets logotype, även behandlar och tar beslut om eventuellt namnbyte för förbundet.
Att i övrigt anse motionen besvarad.