Motion 24: Döva i fängelse/häkte

Organisation bakom motionen: Vätterbygdens Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Mer jämlikt samhälle

Motivering:

Vi anser att döva som sitter i häkte/fängelse inte får sina rättigheter tillgodosedda, till exempel telefonsamtal eller möjlighet till kontakt och kommunikation med andra. Döva sitter isolerade och kan inte kontakta varandra eller ringa sina anhöriga. Då känner de döva sig utanför bland hörande.

Yttrande från distriktsorganisation:

Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråksförbund ger sitt godkännande för Vätterbygdens Dövas Förening och deras motion om döva i fängelse/häkte.

Yrkande:

Vätterbygdens Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att godkänna motionen för att döva inte ska vara dubbelt utsatta och isolerade i fängelse/häkte.

Förbundsstyrelsens yttrande:

I kriminalvårdens information till personer som ska bli eller är häktade alternativt dömda till fängelse framgår det att de har möjlighet till telefonsamtal.

För att ringa använder du det telefonsystem som finns på häktet. I systemet kan Kriminalvården kontrollera vem du ringer till. De flesta samtal betalar du själv genom att köpa ett telefonkort på häktet.

I de flesta fall kontrollerar Kriminalvården personen du vill prata med innan samtal beviljas. Du behöver därför ha namn, personnummer och telefonnummer till den du vill ringa. I vissa fall kan samtal beviljas under avlyssning. Personalen måste i så fall informera dig.

Du får inte ringa om det kan påverka häktets säkerhet. Om du har restriktioner kan det också göra att du inte får ringa. Telefonsamtal med din försvarare får inte avlyssnas. Samtal till din försvarare är exempel på samtal som häktet kan betala.

Om du har barn som du får ringa till och om du inte har restriktioner, kan ett samtal i veckan betalas av häktet.

Källa: Utdrag från https://www.kriminalvarden.se/for-domd-eller-haktad/haktad/besok-telefon-och-brev/

Det framgår dock inte hur detta fungerar och är tillgängligt för döva som är intagna. Därför anser förbundsstyrelsen att det finns anledning att titta närmare på kriminal-vårdens arbete kring döva intagna och deras möjligheter till telefonsamtal så att döva är i en jämlik situation som andra intagna.

Förbundsstyrelsen vill i detta sammanhang också lyfta kunskapsspridning för de olika verksamheterna om vikten av en fungerande kommunikation och möjlighet till social interaktion med personal och/eller andra intagna. Det är en viktig faktor för att bryta isolering så att döva inte enbart får en social interaktion och en fungerande kommunikation genom sina telefonsamtal, och inget vid resterande tider.

Förbundet emotsåg projektet Att bemöta döva som ansökts från Brottsofferfonden och Brottsoffermyndigheten där ville vi sprida kunskap för att förbättra bemötandet av döva inom rättsväsendet. Syftet var att minska den rättsosäkerhet döva riskerar och utsätts för på grund av kunskapsbrister, attityder och därmed bedömningar som leder till felaktiga beslut, domar och processer. Projektet planerades att vända sig till rättsväsendet, sociala myndigheter, polishögskola, socialhögskola och juristutbildningar med flera. Inom ramen för rättsväsendet ingår de myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet; polis, åklagare, domstolar och kriminalvården. I december 2020 fick förbundet besked att projektet avslogs. Förbundsstyrelsen anser dock att frågan är viktig och avser att implementera det i förbundets intressepolitiska arbete.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen och även inkludera frågan om rätten till en fungerande kommunikation.