Motion 22: Omdefiniera och klargöra SVT:s teckenspråksuppdrag utifrån dövas villkor

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Mer jämlikt samhälle

Motivering:

TV-program och nyheter på svenskt teckenspråk är en viktig kanal för allmänbildning för döva och hörselskadade i Sverige. Det är viktigt att dessa program och nyhetssändningar är till för målgruppen och producerar innehåll som efterfrågats av målgruppen.

Oddasat och Uutiset, som sänder samiskspråkiga och finskspråkiga nyheter varje vardag med 15 minuter varenda, är tydliga exempel på god journalistisk med minoritetsperspektiv. De är fyllda med nyheter som fokuserar primärt på målgruppen och håller en kvalitativ och hög journalistiskt arbete, med bland annat uppföljning på politiska beslut som medför konsekvenser för målgrupperna. Nyhetstecken har idag kortare sändningstid (10 minuter) och annat innehåll jämfört med Oddasat och Uutiset där Nyhetstecken inte prioriterar dövnyheter på samma sätt och bland annat inte producerar egna nyheter.

Ett bra tv-programutbud på teckenspråk, på dövas villkor, är oerhört värdefullt. Det är viktigt att SVT Teckenspråk prioriterar hög kvalitét i programutbud på svenskt teckenspråk, och låter teckenspråket ta plats i rutan. Vi ställer oss frågande till vad som hänt med dessa positiva och negativa synpunkter som framförts till SVT Teckenspråk gällande nyheter på teckenspråk och barn- och ungdomsprogram samt vuxenprogram under årens lopp.

Det framgår tydligt i SVT:s sändningstillstånd att;

  • SVT ska erbjuda ett mångsidigt programutbud […] utmärkas av hög kvalitet och nyskapande form och innehåll.
  • Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program.
  • [Barn- och ungdomsprogrammen] ska på barns och ungas egna villkor förmedla nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen.
  • SVT ska ta hänsyn till de språkliga behoven hos barn och unga som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper eller är teckenspråkiga.
  • SVT:s förstasändningar på […] teckenspråk ska öka under tillståndsperioden jämfört med 2019 års nivåer.

Sveriges Dövas Riksförbund ska ha tydligt ställningstagande genom att ställa tydliga och skärpta krav på SVT Teckenspråk. Därför anser Stockholms Dövas Förening att Sveriges Dövas Riksförbund behöver ta en tydlig ställning i hur SVT Teckenspråk ska jobba för att lyfta nyheter och program på teckenspråk, om döva nationellt och internationellt, på dövas villkor.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska utforma egen ställningstagande i hur SDR avser att jobba för att SVT Teckenspråks kvalité avseende journalistiskt innehåll och själva teckenspråket höjs samt att dövkompetens finns hos SVT Teckenspråk.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund i ställningstagandet ska begära att SVT ska bevaka och sända rikstäckande dövnyheter, och även internationellt, i en större utsträckning.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Sedan terrordådet på Drottninggatan i april 2017 och SDR:s kritik mot ansvariga myndigheter, departement och SVT har förbundet följt upp frågan kring tillgänglig information vid kriser och katastrofer. Under 2018 fick SVT Språk & Tillgänglighet ett utökat uppdrag som innefattade beredskapstolkning och direktsänd tolkning av nyheterna varje vardag kl 18:00 i SVT Play. Vid beredskap ska SVT:s teckenspråkstolkar rycka in tidigast 30 minuter upp till 2 timmar på dagtid och tolka i direktsändningar.

Vid utbrottet av covid-19 och under den rådande pandemin arbetade SDR intensivt med att efterlysa tydligare riktlinjer gällande SVT:s beredskapstolkning. Den 3 mars 2020 riktade SDR en skarp kritik till bland annat SVT för deras handfallenhet och uteblivna teckenspråkstolkningar trots beredskap. Detta följdes senare upp med en skrivelse den 11 december 2020. Arbetet med krav på tydliga rutiner och riktlinjer kring SVT Språk & Tillgänglighet fortsatte under 2021. I våra samtal med SVT Språk & Tillgänglighet har SDR upprepat vikten av dövkompetens och behovet av döva tolkar – även i deras verksamhet.

Kring SVT Teckenspråk har SVT under 2020 också haft olika dialoger för att lyfta bland annat klagomål och önskemål om förnyelse kring deras programkoncept. En fråga vi har lyft är exempelvis bristen på teckenspråk i program som produceras av självaste SVT Teckenspråk, där medverkande talar mer svenska än svenskt teckenspråk. Det upplever SDR inte är förenligt med SVT Teckenspråks uppdrag – att producera program på teckenspråk. Vi håller med motionären om att det finns grund för förändringar och förbättringar hos SVT Teckenspråk – inte minst tydliggörande av de olika programmens syften. Det finns anledning att fortsätta det arbete förbundet redan påbörjat, där vi också inkluderat SVT Nyhetstecken.

För att SDR:s åsikter och krav ska tydliggöras har förbundet redan under 2021 påbörjat arbetet med en mediestrategisk policy där även andra medieaktörer såsom TV4, Sveriges Radio med flera utöver SVT berörs. Policyn färdigställs under 2021.

SVT:s uppdrag regleras av regeringen genom sändningstillstånd, medelsvillkor och krav på tillgänglighet till tv-sändningar för public service. Det nuvarande och aktuella sändningstillståndet sträcker sig över perioden 2020 till 2025. I vårt löpande intressepolitiska arbete kommer vi även att se om SVT kan förverkliga våra krav inom ramen för nuvarande sändningstillstånd eller om förbundet behöver arbeta mer långsiktigt och påverka regeringens uppdragsreglering inför nästa sändningstillstånd från och med 2026.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.