Motion 21: Sanningskommission

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Minskad fattigdom

Motivering:

Stockholms Dövas Förening anser att Sveriges Dövas Riksförbund ska arbeta mer intensivt med frågan om sanningskommissionen då frågan upprepande lyfts upp i samband med kongresser. Vi måste uppmärksamma dessa behandlingar döva utsatts för förr i tiden, som handlar om olika brott, särbehandlingar och övergrepp. Samhället har även genom deras behandling inte tagit hänsyn till kunskap om målgruppen och bevarande av dövas kultur.

Samhället måste ta sitt ansvar och se till att dessa händelser och behandlingar aldrig upprepas igen. Genom att samhället tar sitt ansvar bidrar det också till en ökad kunskap om målgruppen och kan stärka målgruppens möjligheter i samhället i olika områden.

Sveriges Dövas Riksförbund måste se till att samhället tar ansvar för deras handlingar mot målgruppen och att det offentliga ska ta ställning i frågan genom att be om ursäkt för vad som hänt under 1900-talet, likt processen kring barnhemsbarnen.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska återuppta frågan och sträva efter en sanningskommission.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Stockholms Dövas Förening vill att SDR ska återuppta frågan och sträva efter en sanningskommission.

Förbundsstyrelsen vill betona att frågan om en upprättelse inte är nerlagd utan fortfarande aktuell i det arbete förbundet driver. Tidigare skedde arbetet tydligt i målet att bilda en sanningskommission. Bakgrunden till SDR:s arbete för en sanningskommission var två beviljade motioner vid kongressen 2009. Arbetet utgick från en tillsatt grupp och resulterade i bland annat en uppvaktning av Socialdepartementet i september 2011. Gruppen överlämnade fakta och fallbeskrivningar hur döva blivit offer för oralismen och betonade att det inte handlade om en ekonomisk ersättning utan en offentlig ursäkt från staten. Vid den tidpunkten tillsatte regeringen en utredning för fosterhemsbarn. Samma år i december fick SDR beskedet att de inte skulle genomföra några nya utredningar om ekonomisk ersättning. Den 14 maj 2012 fick SDR en ny möjlighet och uppvaktade Socialdepartementet för att kräva en upprättelseutredning, men vi fick inte gehör för våra krav. I januari 2013 tillsattes en ny myndighet, Ersättningsnämnden, där man individuellt kunde kräva upprättelse för allvarliga övergrepp eller försummelser i samhällsvården under perioden 1920 till 1980. Det var möjligt att ansöka om skadestånd till och med den 31 december 2014 och nämnden lades ner den 30 juni 2016. Ett antal döva har där sökt om skadestånd men SDR har inte kännedom om någon fått ersättning. En av anledningarna till avslag var att nämnden inte ansåg döva vara tvångsplacerade på dövskolan.

När de sexuella trakasserierna på specialskolor uppdagades i november 2013 krävde SDR att Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM skulle leva upp till sitt ansvar för att eleverna skulle känna sig trygga i sin vardag. Vidare krävde SDR att SPSM skulle be om ursäkt för att de svikit barn och unga men också för det historiska förtrycket som staten utfört mot döva. SPSM, som SDR betraktar som en av flera statliga funktioner, var dock inte redo att tillmötesgå våra krav.

Förbundet fortsatte därefter att driva frågan i flera olika andra områden där det historiska förtrycket lyfts och uppmärksammats. Under kongressperioden 2017 till 2021 har frågan bland annat uppmärksammats genom projektet Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden och vandringsutställningen 100% kamp där dövas historia och kamp för teckenspråk inkluderades. Inom projektet producerades också en bok där SDR bidrog med ett kapitel om ett tredje museum som berättar dövhistoria på våra villkor. Ett av flera syften med SDR:s medverkan var att sprida kunskap om det förtryck döva utsatts för.

I arbetet för ett nationellt kunskapscenter eller språkcentrum har vi också lyft frågan om vikten av förståelse för dövas historia och kultur. Senast frågan om en upprättelse aktualiserades var med departementssekreterare Majlis Nilsson från Kulturdepartementet och Enheten för civila samhället och nationella minoriteter i mars 2020 i diskussionen om ett språkcentrum.

Förbundsstyrelsen anser att frågan om en statlig ursäkt och upprättelse till döva är viktig och kräver också mycket intensivt påverkansarbete. SDR avser att fortsätta arbetet och prioritera frågan högt under nästkommande kongressperiod.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.