Motion 20: Teckenspråkigt juridiskt ombud

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Minskad fattigdom

Motivering:

I en tid när döva och hörselskadade möter stora utmaningar i det moderna samhället behöver Sveriges Dövas Riksförbund ha tillgång till ett teckenspråkigt juridiskt ombud som företräder dövrörelsen och ger råd till enskilda medlemmar. Det finns en djungel av lagar och regler som krockar med varandra där ett juridiskt ombud kan ta ställning till och vägleda döva. Efterfrågan är stor idag då flera domar döms till målgruppens nackdel på grund av brist på argumentation och låg kunskap om målgruppen.

Med juridiskt ombud menar vi kompetens som både kan finnas både inom och utanför förbundet som förbundet kan ha som tillgång i deras påverkansarbete. Juridiskt ombud har då möjlighet att bistå med kunskap och kompetensutveckling hos förbundets kansli, styrelse och föreningarna inom förbundet. Juridiskt ombud kan också bistå med stöd till förbundet i bevakning av prejudicerade domar. Juridiskt ombud kan också ge tips och råd till enskilda medlemmar hur man överklagar olika enskilda domar inom till exempel Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Vid diskrimineringsfall kan Sveriges Dövas Riksförbund driva olika tvister och delta vid förhandlingar och med kunskap hänvisa till olika förordningar, Europarådet och andra internationella organisationer som jobbar med folkrätt, mänskliga rättigheter och juridik. På längre sikt vinner döva alltmer marker och det leder till progressiva förändringar.

Sveriges Dövas Riksförbund bör också ha kunskap och kartlägga befintliga teckenspråkskunniga jurister så att döva kan anlita dem vid behov. Kompetens finns att hämta via samarbete med andra organisationer såsom antidiskrimineringsbyråer, Disability Rights Defenders Sweden eller liknande.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund har tillgång till teckenspråkigt juridiskt ombud som kan bistå förbundet med fördjupad kunskap i juridiska frågor.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionären föreslår att SDR ska ha tillgång till teckenspråkigt juridiskt ombud som kan bistå förbundet med fördjupad kunskap i juridiska frågor i sitt påverkansarbete. Förbundsstyrelsen uppfattar att motionären inte syftar på en individ som ska vara juridiskt ombud, utan på en ospecificerad grupp av personer inom och utanför förbundet som motionären hoppas ska kunna bistå oss med sin juridiska kompetens. Motionären efterlyser också att SDR ska upprätta en lista över teckenspråkskunniga jurister som medlemmar kan kontakta om de behöver hjälp med juridiska frågor.

Förbundsstyrelsen har i svaret på motion 19 SDR ska använda mer juridik som verktyg i sitt arbete, som tar upp en liknande frågeställning, mer utförligt beskrivit att vi under våren 2021 utreder möjligheterna att koppla in juridisk kompetens till dövrörelsen. Precis som motionären anser förbundsstyrelsen att det kan vara mer framgångsrikt och en bra lösning att ha tillgång till en grupp jurister med teckenspråkskompetens. Förbundsstyrelsen håller också med om att organisationer som Disability Rights Defenders har värdefulla erfarenheter som vi bör ta tillvara på.

En del av förbundets påverkansarbete går även ut på att besvara remisser från regeringen om förslag på nya lagar. En jurist som kan överblicka hur ett lagförslag påverkar döva och teckenspråkiga skulle troligen även kunna stärka förbundet i bland annat remissvar.

Förbundsstyrelsen ser positivt på tanken om en lista på teckenspråkskunniga jurister. Om vi kan upprätta en sådan lista hänger på individernas frivillighet att anmäla sig till listan om de kan teckenspråk och har juridisk kompetens. Det är också en fråga som vi tagit med i utredningen och det fortsatta arbetet som genomförs under våren 2021.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.