Motion 19: SDR ska använda mer juridik som verktyg i sitt arbete

Organisation bakom motionen: Malmö Dövas Förening ”Svenske”
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Mer jämlikt samhälle
Motivering:

Malmö Dövas Förening anser att det behövs förändringar i dagens lagstiftning för att döva och hörselskadade ska få de rättigheter de förtjänar. SDR arbetar för döva och hörselskadades rätt till teckenspråk och alla dessa hinder möts på grund av hur dagens lagstiftning ser ut. Richard Sahlins fall är ett exempel på det. Förutom hans fall finns det ett antal döva som genom året diskrimineras på grund av hur lagstiftningen ser ut.

Vid SDR:s kongress 2017 biföll kongressen motion nr 44 som handlade om att starta ett projekt för att undersöka för- och nackdelar för förbundet, dövföreningar, länsförbunden och medlemmar med att anställa en jurist/advokat.

Malmö Dövas Förening har inte sett eller hört något konkret om detta och vill se att det händer något på den fronten. Något måste hända, särskilt nu när i dagens sociala medier syns alltfler döva som privatpersoner som stöter på hinder och SDR syns inte alls i dessa sammanhang. Dessa alla fall tillsammans kan visa på att det pågår systematisk diskriminering och i många fall är det helt i enlighet med den svenska lagen, vilket även bevisas av Richard Sahlins fall som SDR har stöttat upp och följt upp. Hans seger visar på att det behövs förändringar i svensk lagstiftning.

I förbundsstyrelsens yttrande om avslag inför kongressen 2017 noterades det att det är mer effektivt att verka för att dövkunskapen ökar i rättssystemet än att anställa en egen jurist.

Malmö Dövas Förening anser att samhällets utveckling går för fort och för få döva och hörselskadade får hjälp i rätt tid. Därför är det fördelaktigt att anställa en jurist inom förbundet som arbetar med juridiska frågor och kan lämna in motionsunderlag till riksdagsmän för att aktivt sträva efter förändringar i lagstiftningen, från att samhället och myndigheter har ett ansvar att erbjuda tjänster till att döva och hörselskadade har rätt till teckenspråk och dövkunskaper samt att det som döva har rätt till inte ska ha ett pris.

På lokal nivå är det svårt att arbeta för att gå igenom rättigheter när det saknas underlag och stöd i lagstiftningen. Malmö Dövas Förenings bedömning angående att vid behov anlita en jurist eller advokat är att det är risk att det är en för stor kostnad för en ideell lokal dövförening och därför kan inte medlemmen få juridisk hjälp eller att det blir orättvist vilken medlem som ska få juridisk hjälp.

Malmö Dövas Förening ser även en risk att den kostnaden ökar på grund av bristen på kunskap om döva och teckenspråk på grund av att det kan kosta fler timmar för att säkerställa att juristen/advokaten har fått tillräckligt med underlag och har förstått dövas alla hinder i samhället.

Dessutom, det faktum att Diskrimineringsombudsmannen driver få enskilda diskrimineringsanmälningar är ett stort problem på grund av att döva räknas som minoritetsgrupp och därmed blir det ofta antalet till enskilda anmälningar få och därigenom blir det svårare för döva enskilda att få sina fall drivna av Diskrimineringsombudsmannen.

Följande riksförbund har en egen jurist:

 • HRF (Hörselskadades Riksförbund)
 • Synskadades Riksförbund
 • DHR (Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet)

De nämnda riksförbunden (det finns säkert fler förbund än de ovan nämnda också) har en egen jurist som arbetar med juridiska frågor och stöttar upp förbundets vardagliga arbete samt erbjuder sina medlemmar juridisk hjälp utan extra kostnad. Vad är den egentliga orsaken till att SDR väljer att inte ha en egen jurist när de andra riksförbunden har jurister i sina organisationer? Malmö Dövas Förening anser att SDR bör ha någon liknande lösning för sina medlemmar och också för att lokala föreningar ska kunna få hjälp med att driva enskilda fall på lokal nivå.

Yttrande från distriktsorganisation:

Skånes Dövas Distriktsförbund håller med motionären, att förbundet bör anställa en jurist, på del- eller heltid, som kan brett erbjuda juridiskt stöd på olika föreningsnivåer. Likväl att upprätta kontakt med riksdagsledamöter, för ett påverkansarbete på riksdagsnivå. Skånes Dövas Distriktsförbund anser frågan vara av vikt för lokal föreningarna i Skåne, som stött på hinder i sitt ideella engagemang på lokal nivå. Skånes Dövas Distriktsförbund bifaller motionen.

Yrkande:

Malmö Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

 • att Sveriges Dövas Riksförbund ska se över möjlighet till att anställa en jurist på antingen del- eller heltid som kan erbjuda juridisk hjälp till förbundet, distriktsorganisationer och lokala dövföreningar samt enskilda medlemmar.
 • att arbeta aktivt med att lämna in motionsunderlag till riksdagsledamöter för lagändringar så att döva får riktiga rättigheter till teckenspråk och minskade hinder i samhället.

Om inte första att-satsen bifalles yrkar Malmö Dövas Förening:

 • att Sverige Dövas Riksförbund omgående startar ett projekt för att se vilka för- och nackdelar det finns för en riksorganisation att anställa jurist i syfte att stötta upp det samhällsviktiga arbetet för rätt till teckenspråk och jämlikt liv för döva samt för konsultation till lokalföreningar samt enskilda medlemmar.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundet har redan inlett arbetet med en översyn om vilka förutsättningar förbundet har att ta in juridisk kompetens och arbetet fortsätter under 2021. Bakgrunden är motion 44 Jurist/advokat från Jönköping Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund som kongressen 2017 biföll. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det finns ett behov av juridisk kompetens i dövrörelsen och juridiskt stöd till våra medlemmar.

Samtidigt anser förbundsstyrelsen inte att detta per automatik betyder att den bästa lösningen är att SDR anställer en och samma jurist som kan ge juridiskt stöd för att täcka alla behov som finns och nämns. Det är inte heller säkert att SDR ensamt kan stå för alla åtgärder som behövs.

I vårt eget översynsarbete om förbundets behov av juridisk kompetens tittar vi också på vilka tänkbara syften funktionen kan uppnå. Dessa kan vara exempelvis:

 • Driva rättsliga fall i domstolar
 • Bistå i det intressepolitiska arbetet på alla nivåer och vid föreningsfrågor samt avtalsfrågor
 • Erbjuda rådgivning för medlemmar i deras situation och informera dem om aktuell lagstiftning och deras rättigheter

Arbetet ska också titta på i vilken form juridisk kompetens kan förenas med förbundets verksamhet, vilket kan resultera i exempelvis:

 • En pool av flera jurister med olika rättsområden
 • En jurist med grundläggande och bred juridisk kompetens
 • Utvecklat samarbete med Civil Right Defender eller liknande alternativt samarbete med andra organisationer om att dela på en juridisk tjänst

Översynen pågår inom förbundet och slutförs innan kongressperiodens slut. Förbundet avser att presentera översynen och dess resultat i lämpligt forum när arbetet är avslutat.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse första och andra att-satsen besvarade.
Att avslå andrahandsyrkandet.