Motion 18: Döva nyanländas rätt till trygga möjligheter i Sverige  

Organisation bakom motionen: Malmö Dövas Förening ”Svenske”
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Annat
Motivering:

Malmö Dövas Förening ser en stor oro bland medlemmar när det kommer till den nya tillfälliga lagen då statliga subventioner på arbetsmarknaden innebär hinder till permanent uppehållstillstånd. Statliga subventioner som lönebidrag, instegsjobb, arbete hos Samhall och nystartsjobb.

Den tillfälliga lagen kräver att arbetstagaren INTE uppbär några statliga subventioner för att få permanent uppehållstillstånd. Om individen har fått sin tjänst, tack vare den statliga subventionen, blir konsekvensen utvisning, eller att det tillfälliga uppehållstillståndet förlängs i ytterligare några år. Under tiden finns det risk för att nya lagar träds in, och som kan ytterligare försvåra döva immigranters möjligheter till permanent uppehållstillstånd eftersom enligt den tillfälliga lagen har de inte egen försörjning.

”Lönesubventionerad anställning, i relation till den nya lagstiftningen, räknas inte som egen försörjning. Något som i praktiken innebär att den lönesubventionerade anställningen inte ligger till grund för ett permanent uppehållstillstånd. Det skapar en svår situation för de personer som har en funktionsnedsättning och som är i behov av stöd och insatser för att komma in på arbetsmarknaden för att få ett permanent uppehållstillstånd.”

Myndigheten för delaktighets utredning ”Personer med funktionsnedsättning
i den svenska asyl- och etableringsprocessen”

Arbetstagare som är döva och nyanlända, får ofta statliga subventioner när de får sitt arbete i Sverige. Risken är således stor, att de får ett utvisningsbeslut då den tillfälliga lagen inte tar hänsyn till funktionsnedsättningen, som döva nyanlända har. Dessutom är gruppen extra utsatt, då det är vanligt förekommande med brister i skolgången i hemlandet, eller kan ha lindrig till allvarlig språkdeprivation, som försvårar deras möjligheter till anställning på arbetsmarknaden i Sverige. Det är mycket allvarligt, att individer med funktionsnedsättning inte ges undantag i och med den tillfälliga lagen.

Malmö Dövas Förening ”Svenske” har i samförstånd med arbetssökande, avslutat anställningsprocessen, på grund av den tillfälliga lagen, och inte bara en gång, utan två gånger.

Yttrande från distriktsorganisation:

Skånes Dövas Distriktsförbund anser frågan vara av viktig art. Detta är mycket oroande att döva nyanlända ges ytterligare hinder, när de skall integreras in i det svenska samhället, att ens arbetsplats kan innebära försvårande av att erhålla permanent uppehållstillstånd. Detta är vad de inte behöver. Distriktsförbundet håller med motionären, att förbundsstyrelsen skall skyndsamt agera i frågan, och bifaller därmed motionen.

Yrkande:

Malmö Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund omgående kontaktar Justitiedepartementet (som ansvarar för bland annat migrations- och asylfrågor) och arbetar för en förändring av lagen att döva nyanlända ges undantag i den tillfälliga lagen.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund tar kontakt med andra funka-organisationer, för att samla till en gemensam sak gentemot Justitiedepartementet.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen instämmer med motionärens intentioner om att en subventionerad anställning inte ska utgöra ett hinder för döva som är i en asylprocess att få permanent uppehållstillstånd, PUT, i Sverige. Detta i likhet med vårt yttrande till motion 17.
Att söka och få en anställning som döv i Sverige kan vara svårt – säkerligen betydligt svårare för en döv under asylprocess. Döva nyanlända som söker asyl i Sverige kan befinna sig i en svår situation och riskerar, med den tillfälliga lagen, sämre förutsättningar att få stanna i Sverige – just för att de är döva. För dem kan en anställning med subvention kan vara en värdefull ingång till den svenska arbetsmarknaden, öka chanserna att kunna försörja sig själv och således öka möjligheterna att få PUT.

Förbundsstyrelsen har föreslagit att kongressen ska bifalla motion nr 17, där SDR ska sträva efter att en undantagsregel i den tillfälliga lagen så att döva nyanlända får humana möjligheter till PUT. I yrkandet av Malmö Dövas Förening framgår det att SDR ska arbeta gentemot Justitiedepartementet men förbundsstyrelsen anser att det kan röra sig om flera aktörer än så och föreslår därför att kongressen avslår motionen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen.