Motion 17: Lobbning inom migrationsverket och politiken för döva asylsökandes rättigheter

Organisation bakom motionen: Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Inget förslag finns

Motivering:

På Migrationsverkets hemsida står det flera kriterier för hur asylsökande i Sverige kan få rätt till permanent uppehållstillstånd – ett av de kriterierna är att ”Du kan försörja dig själv som anställd i Sverige”. I vidare information vad kriteriet innebär står det (bland annat) ”Du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning” samt ”Din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb.”.  (citerat från Migrationsverkets hemsida https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Forlanga-tillstand.html)

I detta fall innebär det att döva som har fast anställning med lönebidrag inte har rätt till permanent uppehållstillstånd. De måste se till att få en anställning utan lönebidrag eller inte jobba inom företag med subventionerad bidrag från staten.

Yrkande:

Sveriges Dövas Ungdomsförbund föreslår att kongressen beslutar:

  • att SDR lobbar för döva asylsökande ska få samma rättigheter som hörande inom asylprocessen, det vill säga att de får undantagsrätt när det kommer till subventionerande bidrag inom arbetslivet.

Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att en subventionerad anställning inte ska utgöra ett hinder för döva som är i en asylprocess att få permanent uppehållstillstånd, PUT, i Sverige.

Att söka och få en anställning som döv i Sverige kan vara svårt – säkerligen betydligt svårare för en döv under asylprocess. Döva nyanlända som söker asyl i Sverige kan befinna sig i en svår situation och riskerar, med den tillfälliga lagen, sämre förutsättningar att få stanna i Sverige – just för att de är döva. För dem kan en anställning med subvention kan vara en värdefull ingång till den svenska arbetsmarknaden, öka chanserna att kunna försörja sig själv och således öka möjligheterna att få PUT.

Förbundsstyrelsen anser det är en jämlikhetsfråga och föreslår att kongressen bifaller motionen. SDR ska sträva efter att den tillfälliga lagen ska ha en undantagsregel för döva nyanlända så att de får humana möjligheter till PUT.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen.