Motion 16: Lobba för förlängd etableringsersättning för döva nyanlända

Organisation bakom motionen: Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Inget förslag finns

Motivering:

Etableringsersättning är en ersättning från Försäkringskassan som betalas ut till nyanlända för att de ska lära sig språket i landet. Döva och hörande nyanlända får högst två års etableringsersättning, men medan hörande nyanlända lär sig endast ett språk (svenska) ska döva nyanlända hinna lära sig både teckenspråk och svenska under en lika lång period.

Yrkande:

Sveriges Dövas Ungdomsförbund föreslår att kongressen beslutar:

  • att SDR lobbar för att döva nyanlända får rätt till förlängd etableringsersättning.
Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen håller med Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF om att de befintliga regelverken för etableringsersättning behöver förändras för att ge döva nyanlända rättvisa förutsättningar att lära sig både svenskt teckenspråk och svenska. Vi kan konstatera att nyanlända ges samma tidsram för att lära sig språk – oavsett om de enbart läser svenska eller både svenska och svenskt teckenspråk.

Under 2019 hade SDR dialog med utövare inom Svenska För Invandrare, SFI och Teckenspråk För Invandrare, TFI om situationen kring de döva deltagarnas studie-ekonomi. Vi kunde då konstatera att deltagarna löper en större risk att hamna i en ohållbar ekonomisk situation då utbildningstiden inte alltid räcker till för att uppnå kunskapsmålen i två olika språk.

SDR är remissinstans i den aktuella utredningen En gemensam angelägenhet SOU 2020:46. I utredningen uppmärksammas behovet av en lösning för studiefinansiering till nyanlända med stora utbildningsbehov. Däribland föreslår utredningen att personer som vid etableringstidens slut bedöms ha kvarstående utbildningsbehov ska kunna få förlängd etableringsersättning. Detta är helt i linje med motionärens yrkande. Remisstiden går ut i april 2021 och förbundet avser i sitt remissvar att tydligt lyfta målgruppen döva nyanlända, som förväntas lära sig två språk parallellt. De måste få rätt förutsättningar för att uppnå språkliga färdigheter på sina villkor.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.