Motion 15: Taxilegitimation

Organisation bakom motionen: Dalarnas Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Inget förslag finns

Motivering:

I andra länder ser man en ökning av döva som arbetar som taxichaufför, speciellt Uber. Här i Sverige stöter vi på hinder för att Trafikverket har sina föreskrifter, bland annat att man måste ha god hörsel.

Yrkande:

Dalarnas Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att SDR verkar för att Trafikverket tar bort sina föreskrifter kring god hörsel för att ge döva chans att arbeta som taxichaufför.
Förbundsstyrelsens yttrande:
Motionären föreslår att SDR arbetar för att Trafikverket ändrar sina föreskrifter så att det inte längre krävs god hörsel för att få köra taxi. Förbundsstyrelsen vill delge att förbundet redan arbetar med frågan och att det pågått sedan december 2020.
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att Über är ett exempel som visar att det är möjligt för döva att arbeta som förare. Bakgrunden till dagens regler är att myndigheterna är oroliga för att hörande passagerare ska skada sig vid på- och avstigning om det blir missförstånd i kommunikationen. Samtidigt har Transportstyrelsen som nu är ansvarig myndighet lämnat en öppning för att ändra kravet om det kommer tekniska lösningar och förslag på kommunikationsmöjligheter mellan chaufför och kund.
SDR har påbörjat en granskning av dagens regler för att se vilket utrymme till förändring vi ser i lagstiftningen. Därefter ska vi titta på olika tekniska lösningar som vi skulle kunna rekommendera att Transportstyrelsen tittar närmare på. Förbundsstyrelsens mål är att kunna ge en mer utförlig redovisning om detta arbete på kongressen.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.