Motion 14: Teknikens och digitaliseringens framfart

Organisation bakom motionen: Stockholms Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Mer jämlikt samhälle

Motivering:

I samband med coronapandemin har tekniken blivit viktigare än någonsin. Och med tanke på all utveckling som vi sett på kort tid kan vi bara konstatera att den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta öka markant, inte bara fler förändringar, utan även i bredd, alltså fler typer av förändringar samtidigt.

Vi minns bildtelefonens entré i Sverige som blev succé vilket var till stor del tack vare Sveriges Dövas Riksförbund som då var engagerad och aktivt följde upp teknikutvecklingen inom bildtelefoni. Vi vill se mer av det.

Bildtelefoni, med eller utan tolkförmedlingsservice, utvecklas fortfarande, och det otroligt snabbt. Nya lösningar kommer hela tiden. Av den anledningen anser vi att det är nödvändigt att Sveriges Dövas Riksförbund ska konstant följa utvecklingen och se till att tekniken utvecklas åt rätt håll och framför allt att den är tillgänglig för döva och teckenspråkiga. Tekniken kommer att alltid spela en stor och viktig roll i dövas liv. Även om Sverige ligger ganska bra till, räcker det inte. Vi måste hela tiden öka för att kunna hänga med, speciellt då all utveckling hänger mycket på vilken kompetens som finns i landet.

Vi vill ge ett exempel på vad vi tycker att Sverige misslyckat med – texttelefonis utveckling. Nyligen lanserade PTS en halvfärdig produkt av texttelefoni. Det bevisar återigen att det inte räcker med att bevaka den tekniska utvecklingen genom att sitta i diverse brukarråd. Det får inte upprepas. Sveriges Dövas Riksförbund behöver vara mer engagerad och även ha tillgång till rätt kompetens. Av den anledningen vill Stockholms Dövas Förening med denna motion påpeka att teknik och digitalisering är ett av förbundets viktigaste områden som ska prioriteras högt. Alla frågor i alla olika områden som berör döva och teckenspråk såväl nationellt som internationellt.

Yrkande:

Stockholms Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska ha tillgång till rätt kompetens, det vill säga sakkunniga och engagerade personer inom teknik och digitalisering.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska lägga ner mer tid på teknik/digitalisering.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund aktivt och noggrant ska bevaka den tekniska/digitala utvecklingen, som pågår i hela världen, och se till dövas bästa.
  • att Sveriges Dövas Riksförbund ska bredda kontaktnätverk med fokus på tillgänglighet för döva och teckenspråkiga samt bidra till utveckling i samarbete med andra aktörer till exempel ny programvara och delta i konferenser inom området bland annat.
Förbundsstyrelsens yttrande:

Idag är det viktigt att hänga med i det digitala samhället, inte minst på grund av den rådande pandemin. I SDR:s handlingsprogram för 2018 till 2021 Teckenspråk – en hållbar framtid och området Minskad fattigdom lyfter vi också informativt utanförskap som en form av fattigdom. Här avsåg förbundet att vi skulle göra insatser för de döva som befinner sig i ett sådant utanförskap men då hade vi inte kännedom om den kommande pandemin. Den globala pandemin har medfört stora konsekvenser för människors möjligheter till sociala umgängen men också för våra föreningar och våra mötesplatser. Tekniken och digitaliseringen fick på en mycket kort tid ett stort utrymme i många dövas liv och vardag. Förbundet avsatte därför mer tid på frågor om teknik och digitala tjänster och möten samt plattformar än vi kunde förutse inför 2020.

Förbundsstyrelsen anser att myndigheter och andra instanser ska ta sitt ansvar för att säkerställa att döva har samma möjlighet till delaktighet och fungerande teknik och inte minst rätt till samma information som övriga samhällsmedborgare i digitaliseringens värld. Vi lyfter också vikten av att myndigheterna ska ha den kompetens som deras ansvarsområde kräver och även dövkompetens.

Tillgänglighetsdirektivet skall nu implementeras i Sverige och SDR arbetar vi aktivt för att implementeringen också inkluderar döva och våra villkor. Det sker i samråd med bland annat Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Under pandemin har vi bland annat deltagit i PTS:s dialogform om äldre och digitalt utanförskap, där vi lyft döva äldres situation och vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att bryta deras isolering. Videomöten och videosamtal har eskalerat under pandemin och vi såg också att det fanns flera brister i hur tjänsterna fungerade för dövas och teckenspråkens villkor. Vi har lyft vikten av tillgänglighet i olika videokonferensplattformar, riktlinjer samt instruktioner för mötesarrangörer med PTS.

Vi har i dialog med MTM efterfrågat tydliggöranden om myndighetens uppdrag gällande teckenspråkig litteratur då vi idag ser en stor brist. Genom samråd och dialoger med MTM har vi följt deras arbete och en ny e-bokstandard är på väg att utvecklas. Den möjliggör video, vilket vi bevakar för att inkorporera översättningar och produktioner på teckenspråk.

Dessutom har vi i vårt löpande arbete bevakat bland annat upphandlingen av bildtelefoniförmedlingen som nu glädjande nog eventuellt inför Ring Direkt, något som SDR drivit sedan länge. Inför upphandlingen tryckte vi på att även döva tolkar ska kunna bemanna tjänsten samt att förmedling även ska göras till och från engelska. Dessa krav fick SDR inte gehör för men fortsätter att lyfta genom våra representationer till det nationella brukarrådet. SDR har också i sociala medier efterlyst synpunkter från döva kring texttelefoni och bildtelefoni inför möten med användarrådet för förmedlingstjänster för att tillvarata och lyfta medlemmars synpunkter och önskemål.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen besvarad.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.