Motion 13: Akut behov av teckenspråkstolk – samlad ingång

Organisation bakom motionen: Dövas Förening i Örebro län
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: God hälsa och välbefinnande

Motivering:

I dagsläget har Sverige 21 regioner som alla har olika telefonnummer när det uppstår akut behov av en teckenspråkstolk vid exempelvis sjukhusbesök eller trafikolycka.

Ett exempel; Region Örebro län nyttjar sitt universitetssjukhus som ansvarar för akut behov av teckenspråkstolk men i Region Dalarna län däremot är det larmnumret, 112, som ansvarar för sådana ärenden.

Dövas Förening i Örebro vill se en samlad ingång vid behov av akut teckenspråkstolk oavsett vart i landet man befinner sig.

Yrkande:

Dövas Förening i Örebro län föreslår att kongressen beslutar:

  • att Sveriges Dövas Riksförbund skall arbeta för att Sveriges 21 regioner skall ha en samlad ingångspunkt där man meddelar behovet av akut teckenspråkstolk.
Förbundsstyrelsens yttrande:

Vi instämmer helt med motionen om att Sverige behöver en samlad ingång för akuta tolkbeställningar. Det är också i linje med vad SDR lyfter i rapporten Rätt till tolk – ingen tolkningsfråga! (https://sdr.org/dokumentarkiv/vad-vi-gor/684-ratt-till-tolk-ingen-tolkningsfraga/file). Däremot berörs inte akuttolkar eller beredskapstolkar i den förslagna ingången som dryftats i rapporten.

SDR har i dialog med regeringens pågående utredning som leds av Malin Ekman Aldén redan lyft frågan om en enhetlig kontaktväg för akuttolkning. Som en del av problematiseringen menar vi att nuvarande system skapar ojämlikhet och otrygghet bland döva. I de regioner en sådan överenskommelse finns mellan SOS Alarm 112 och tolkcentralen förekommer det också olika regler och bestämmelser för vilken form av akuttolkning döva får beställa. I några regioner är det endast tolkning i samband med själva tillkallandet av räddningstjänst, polis eller ambulans. I andra regioner får döva även tillkalla akuttolk till sitt akutbesök på sjukhuset. I resterande regioner utan överenskommelser med SOS Alarm 112 hänvisas döva till ett journummer hos sin tolkcentral.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att anse motionen besvarad.