Motion 12: Äldrevägledare

Organisation bakom motionen: Dalarnas Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Inget förslag finns

Motivering:

Malmö Dövas Förening motionerade 2017 att Sveriges Dövas Riksförbund skulle sätta igång med att få till äldrevägledare. Vi kan se att Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Pensionärsförbund har kommit igång en bit på vägen med målet att det ska bli nationellt. Det har inte hänt så mycket sen dess.

Yrkande:

Dalarnas Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att SDR verkar nu och prioriterar denna fråga genom att ha den högre upp på agendan och sätter igång med arbetet inom fyra år.
Förbundsstyrelsens yttrande:

2017 tog Stockholms Dövas Förening upp frågan om att SDR skulle arbeta för tillsättande av äldreombudsmän på kommunal eller regional nivå. Kongressen beslutade att bevilja motionen och arbeta vidare med denna fråga. Det är fortfarande en aktuell fråga och arbetet pågår. Dalarna Dövas Förening önskar att SDR prioriterar frågan om en utökning av antalet äldrevägledare och att SDR arbetar för detta på nationell nivå.

Förbundsstyrelsen är enig med motionären och vill tillsammans med Sveriges Dövas Pensionärsförbund, SDP arbeta för en utveckling av äldreomsorgen för äldre döva. Det kan vara bland annat ett framtagande av material som kan användas vid intressepolitiskt påverkansarbete på lokal, regional och nationell nivå.

Äldrevägledare finns i Göteborg, Malmö och Uppsala för döva och dövblinda. Begreppet äldrevägledare används inte i dagsläget och funktionen benämns istället som äldreombudsman. Äldreombudsmannen ska på lokal nivå kunna ge råd och stöd till äldre, anhöriga och närstående. Genom påverkansarbete och kunskapsspridning kan vi visa på goda exempel för äldre döva.

Förbundet har redan påbörjat ett arbete tillsammans med SDP kring en projektansökan där vi lyfter frågor som äldreombudsman, gemensamt påverkansarbete och utvecklingsfrågor för äldre döva.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen.