Motion 11: Id-kort

Organisation bakom motionen: Örnsköldsviks Dövas Förening
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: God hälsa och välbefinnande & Annat

Motivering:

Örnsköldsviks Dövas Förening vill med denna motion föreslå att SDR inför ID-kort för döva.

Vid en kris/olyckshändelse kan det vara svårt att förmedla att man inte är hörande. Ett ID-kort i plånboken med upplysningen att den drabbade är döv och telefonnummer till tolkcentral utfärdat av SDR skulle underlätta i kommunikationen för alla parter.

Yttrande från distriktsorganisation:

Y-läns Dövas Förbund har fått tillhanda motionen från Örnsköldsviks Dövas Förening och behandlat detta ärende. Styrelsen anser att denna motion är jätteviktig för dövas trygghet och godkänner denna motion och skickar den till Sveriges Dövas Riksförbund inför dess kongress 2021.

Yrkande:

Örnsköldsviks Dövas Förening föreslår att kongressen beslutar:

  • att godkänna denna motion.
Förbundsstyrelsens yttrande:

Motionen lyfter en viktig fråga som rör säkerhet och trygghet för många av oss döva. Ett sådant kort kan meddela att ”Innehavaren av detta kort är döv och kommunicerar på teckenspråk. Teckenspråkstolk behöver därför tillkallas vid akuta situationer.

Sådana informationskort har utfärdats tidigare av ett antal regioner med hänvisning till sina respektive kontaktvägar för tolkcentraler och beredskapstolkar. SDR har idag inte kännedom om hur vanligt förekommande det är runt om i landet. Däremot är det olika telefonnummer till tolkcentralerna beroende på vilken region du är inskriven eller bor i.

Om SDR ska arbeta med den här frågan är det mer fördelaktigt att avvakta framtagandet av ett sådant informationskort tills det finns en och samma ingång för tolkbeställningar – oavsett om det är akuta ärenden eller inte. (Se även motion 13 Akut behov av teckenspråkstolk – samlad ingång.) Då kan SDR arbeta för att den myndighet som får ansvar för den nationella tolktjänsten tar fram sådana informationskort. Fram till dess kan frågan om informationskort förslagsvis lyftas i tolkcentralernas brukarråd av våra regionala och lokala organisationer och deras representanter. Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motionen då det inte är förbundet som ska ansvara för eller ta fram dessa kort.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att avslå motionen.