Motion 10: Föräldrahandbok till döva föräldrar med hörande barn (coda)

Organisation bakom motionen: Dövas Förening i Örebro län
Organisationens förslag på område till handlingsprogram: Starkare rätt till teckenspråk & God hälsa och välbefinnande

Motivering:

DFÖ ser att den digitala föräldrahandboken till föräldrar med döva barn har varit väldigt uppskattad i civilsamhället och vi vill ha något likadant men för döva föräldrar som har hörande barn.

Codabarnen lever ofta i parallella världar som stundtals kan krocka med varandra på grund av okunskap eller brist på förståelse så därför tycker vi att det är viktigt att det finns en föräldrahandbok för även döva föräldrar. Vi vill att föräldrarna får en djupare förståelse kring hur viktigt det är att främja och utveckla barnens språkutveckling och sin kulturella identitet.

Barn genomgår olika utvecklingsfaser, mentalt, socialt och språkligt i livet och det är därför extra viktigt att det finns en föräldrahandbok till döva föräldrar för att majoriteten av coda barnen har dubbla identiteter att förhålla sig till. Genom att döva föräldrarna förstår och får de rätta verktygen och inser att det finns fler andra som har likadana upplevelser, kan vi ge barnen en trygg uppväxt.

Övriga myndigheter kan också ha nytta av föräldrahandboken då de också behöver den kunskapen om codabarn.

Yrkande:

Dövas Förening i Örebro län föreslår att kongressen beslutar:

  • att SDR ska upprätta en digital föräldrahandbok till döva föräldrar som har hörande barn.
  • att SDR:s digitala föräldrahandbok till döva föräldrar till hörande barn skall också vara på teckenspråk vilket är döva föräldrars första språk och underlättar även andra grupper som exempelvis nyanlända, de som har språkdeprivation samt de som har kognitiv funktionsvariation.
Förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen instämmer med Dövas Förening i Örebro Län om att döva föräldrar till hörande barn behöver få information, tips, råd och stöd. Det kan vara i form av en digital föräldrahandbok, motsvarande den som togs fram 2020 med fokus på hörande föräldrar till döva barn.

Det finns många utmaningar i föräldraskapet som döva föräldrar får möta i olika perioder under deras hörande barns uppväxt. Hur barn utvecklar två- eller flerspråkighet, mångkulturell tillhörighet och identitet som coda är bara några exempel på kunskapsområden som idag kan upplevas bristfälligt för döva föräldrar. Det är viktigt att det finns material på svenskt teckenspråk så att döva föräldrar har jämlika förutsättningar att utveckla och stärka sin föräldraroll som andra.

Förbundsstyrelsen anser därför att förbundet kan ta fram en digital föräldrahandbok till döva föräldrar som har hörande barn. Denna digitala föräldrahandbok ska vara på svenskt teckenspråk. Innehållet kan förbundet producera i samverkan med olika experter från olika verksamheter och instanser. Vi kommer även titta på hur handboken kan anpassas och tillgängliggöras för olika döva grupper såsom nyanlända, personer med dövblindhet, språkdeprivation och/eller kognitiv funktionsvariation. Förbundsstyrelsen föreslår med denna motivering att kongressen bifaller motionen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

Att bifalla motionen.