Motioner & SDR:s handlingsprogram 2022 till 2025

Förbundet har sedan 2018 bedrivit och ska under 2021 fortsätta ett arbete enligt handlingsprogrammet Teckenspråk – En hållbar framtid med följande fem områden:

  • Starkare rätt till teckenspråk
  • God hälsa och välbefinnande
  • Minskad fattigdom
  • Mer jämlikt samhälle
  • Stark dövrörelse

Arbetet avses att fortsätta på samma sätt även under nästa kongressperiod, det vill säga 2022 till 2025, då de globala målen enligt Agenda 2030 fortfarande är gällande. Under motionsprocessen har alla organisationer därför getts möjlighet att kryssa i förslag till område för deras motioner. I filmerna om motionerna på kongresswebben framgår därför organisationernas förslag till område och vi vill klargöra att förbundet i sitt förarbete har placerat motionerna och deras intentioner i de områden som förbundet anser vara mest lämpliga. Områdesindelningen för motionerna följer förbundets bedömningar och av
den anledningen kan det förekomma att indelningen och filmerna som presenterar organisationernas områdesförslag inte alltid överensstämmer.

Du hittar alla 45 motioner från våra organisationer och propositionen från förbundet här på vår kongresswebb – både på svenskt teckenspråk och på svenska. Dessa finns också sammanställda som pdf-filer, som ni kan ladda ner.

Motioner

Starkare rätt till teckenspråk

1. SDR ska bevaka teckenspråkets framtid mer aktivt

2. Det svenska teckenspråkets ställning

3. Språklig deprivation

4. Språkdokumentation

5. Kvalitetssäkring av teckenspråkig undervisning

6. Svenskt teckenspråk som undervisningsspråk

7. Teckenspråksskola

8. Kurs i dövblindtolkning för frivilliga döva

God hälsa och välbefinnande

9. Nationellt kunskapscenter

10. Föräldrahandbok till döva föräldrar med hörande barn (coda)

11. Id-kort

12. Äldrevägledare

Minskad fattigdom

13. Akut behov av teckenspråkstolk – samlad ingång

14. Teknikens och digitaliseringens framfart

15. Taxilegitimation

16. Lobba för förlängd etablerings-ersättning för döva nyanlända

Mer jämlikt samhälle

17. Lobbning inom migrationsverket och politiken för döva asylsökandes rättigheter

18. Döva nyanländas rätt till trygga möjligheter i Sverige

19. SDR ska använda mer juridik som verktyg i sitt arbete

20. Teckenspråkigt juridiskt ombud

21. Sanningskommission

22. Omdefiniera och klargöra SVT:s teckenspråksuppdrag utifrån dövas villkor

23. Samma hörselvård i hela Sverige

24. Döva i fängelse/häkte

Stark dövrörelse

25. Namnbyte hos SDR

26. Stoppa bluffdöva!

27. Samarbete med Västanviks folkhögskola

28. EN organisation ska arbeta intressepolitiskt för äldre döva på nationell nivå

29. Intressepolitisk satsning

30. Reformera och modernisera SDR:s organisationskultur

31. Mötesplats

32. Utöka föreningssupportens uppdrag

33. Kontaktpersoner till lokalföreningarna

34. En mer tillgänglig och rättvis medlemshantering

35. Förändrat uppdrag för Dövas Tidning